Terug naar de hoofpagina van diamental Diamental Magazine Online
 
 
Hart4Es
 

Visie op terrorisme
Door Ron Scolastico

Onderstaand artikel is een vertaling van een artikel van Ron Scolastico, een onderscheiden Transpersoonlijke Psycholoog, auteur, artiest en Spiritueel Raadgever, die meer dan 30 jaar het menselijk bewustzijn bestudeerd heeft.

Hij heeft een unieke bekwaamheid om in een diepe staat van trance te gaan en gegevens te onttrekken aan een veelomvattende bron van wijsheid, die buiten het gewone bewustzijn ligt. Vanuit die staat van ver ontwikkeld bewustzijn spreekt Dr. Scolastico diepzinnig over vele aspecten van het leven.


Een van zijn vrienden had een lezing gepland staan, kort na de terroristische aanslagen in Amerika. Ze stelde een vraag, waarvan ze dacht dat het behulpzaam zou kunnen zijn voor eenieder die geïnteresseerd is in de visie van de Gidsen op deze situatie.


In een persoonlijke lezing voor een vriend van ons, woonachtig in het gebied van Washington D.C., gaven de gidsen het volgende antwoord op de vraag wat ze tegen haar 11-jarige zoon moest zeggen over de terroristische aanvallen op 11 September j.l. Ze gaven haar ook informatie, over deze afschrikwekkende gebeurtenissen, die behulpzaam zou kunnen zijn voor ons allemaal. Wij zijn haar dankbaar voor de toestemming om dit antwoord te delen.

Als we naar de ontvankelijkheid van dit kind kijken, zien we dat hij een sterke verbeeldingskracht heeft die de menselijke reaktie van afschuw en verdorvenheid onnodig zou kunnen vergroten en overdrijven. Dus, voornamelijk met betrekking tot de visuele beelden op de televisie en zo, zou het verstandig kunnen zijn om dit soort van ervaringen te begrenzen en het terug te brengen tot een meer intellectuele communicatie over feiten, motieven en zo.

Deze ervaring, die door de communicatie-media over de hele wereld meebeleefd wordt, staat symbool voor de aangeboren haat en onbegrip tussen de mensen over de aarde, die in feiten al vele jaren heerst. Het is logisch dat alle landen, voornamelijk ons aangevallen land, bezorgd zijn over het geweld, voor de eigen veiligheid en de bescherming tegen toekomstige gebeurtenissen. Met zekerheid zal het grootste deel van onze aandacht daar naar uitgaan. Maar, uiteindelijk, zal het tijd worden om de aandacht te richten op de onderliggende misverstanden, die hun oorprong vinden in het gewone dagelijkse leven.

Allereerst zul je dit moetent bekijken in het licht van de internationale en diplomatieke communicaties die vaak plaatsvinden. Net als individuen die uitsluitend leven in hun eigen belang, zijn internationale communicaties, uiteraard, door ieder land gemaakt in het belang van dat land, gewoonlijk het economische belang. Dus, op lange termijn zal er een misvatting komen van hen die, uit frustratie en gebrek aan alternatieven om hun eigen leven te begrijpen, geneigd zijn over te gaan tot acties en geweld tegen de sterke naties waartegen ze zich hulpeloos of machteloos voelen. Dus bepaalde vervormingen zullen op één lijn komen met reeds voorhande zijnde gevoelens van onrechtvaardigheid. Deze gevoelens houden verband met het gebrek aan aandacht, die internationaal besteed wordt aan zuiver begrip, en aan gebrek aan gevoelige, eerbiedwaardige, en billijke communicatie in de rustige periodes. Dit soort gevoelens flikkeren vaak op bij gebeurtenissen zoals we nu meemaken.

Natuurlijk, is jullie focus gericht op de acties, het geweld, de oorzaken, de indringers, en de mogelijke reakties. Dit zal allemaal gebeuren en dat is heel begrijpelijk. Maar, uiteindelijk, wanneer de mensen op de leidinggevende posities de oorzaken, van de verstoringen van deze gewelddadige indringers, niet kunnen zien als een wijdverspreid internationaal gebrek aan balans, begrip en communicatie, dan is het hoogst waarschijnlijk dat er nog meer van dit soort acties zullen plaatsvinden.

In ieder individu, voornamelijk in de Verenigde Staten, zal er eerlijkheid moeten zijn ten opzichte van de gevoelens van kwaadheid en ontzetting die opwellen. Jullie zullen door deze gevoelens heen moeten leven en ze moeten delen. Jullie zullen contrastrerende gevoelens hebben waar jullie mee zullen worsetelen, van haat en boosheid, tot grote wanhoop. En individueel gezien is het zeer belangrijk om er volle aandacht aan te schenken, dit soort gedachtes en gevoelens volop te ervaren, om ze te doorleven, delen en ventileren, zo goed als men kan. Degenen die sociale posities bekleden waar beslissingen genomen worden, zullen actie moeten ondernemen. Maar, de meesten onder jullie zullen met gedachten en gevoelens moeten worstelen. Jullie zullen grote angsten hebben, die opgewekt worden, en dát zal jullie verantwoordelijkheid zijn.

Zoals we hebben geopperd zul je, op het sociale, menselijk vlak, datgene wat je zelf denkt en voelt moeten koesteren. Dus als jullie haat koesteren, dan is dat wat je voortdrijft en wat bij dit soort acties gevoegd wordt bij de reeds onderliggende haat.

Dit is een uiterst moeilijke situatie. Uiteindelijk zul je zien dat het vermogen om andere mensen te begrijpen de enige manier is waarop je harmonie zult ondervinden. En dat moet zijn oorsprong vinden bij jullie, als individu, en zich verspreiden in jullie persoonlijke wereld. Dan zal dit zich uitbreiden in jullie omgeving. Vervolgens zal het zich uitbreiden tot een nationale houding, die uiteindelijk de internationale communicatie zal beïnvloeden.

Het zal vrij zijn bedreigend voor de meeste van jullie om deze overweldigende complexiteit te beschouwen. Maar, uiteindelijk zal die beschouwing jullie een intellectuele structuur bieden. Dan kunnen jullie die structuur misschien verweven in de communicatie met het kind. Zoals altijd is het zaak om te beginnen met de kwade gevoelens en gedachtes. Op een of andere manier moet daarmee gewerkt worden, moeten ze doorleefd worden. Uiteindelijk, misschien niet zozeer op dit punt met het oudere kind, maar uiteindelijk, zou je wat simpele lessen kunnen geven die in feite zeggen;

Vanuit menselijk oogpunt is het vrij slecht dat velen gestorven zijn,
maar dood is niet het einde van het leven.

Vertaald en bewerkt door W.M.F. Leuver


Voor wie de Engelse taal voldoende beheerst wil ik verwijzen naar de persoonlijke website van Ron Scolastico:. www.ronscolastico.com

 
nopix
stichting diamental