Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 
De 'Onzegbare' Leugen!

bleu

gh

De 'Onzegbare' Leugen!

Linsky

 

Met dit verhaal wil ik proberen iets te verduidelijken, wat vrijwel  onmogelijk in woorden te vatten is. Feitelijk acht ik mezelf niet voldoende gekwalificeerd en dergelijk beladen principe ter sprake te brengen, edoch, in deze zware tijden is er toch iemand van node, die de euvele moed heeft  dingen in het licht te brengen die eeuwen in de duisternis vertoefden.

Wij hebben het hier over de intrinsieke aard van onze eigen ziel en de verdorvenheid van de extremistische moslim-ziel! De doorzetters, zij die de moed opbrengen het hele verhaal uit te lezen, verzeker ik van een nieuw inzicht in zijn of haar eigen psyche en ‘zijn’. Maar bovenal als hoofdschotel, een nieuwe perceptie op de oorsprong en doelstelling van de koran en zijn bederfelijke doctrine!

 

pol


Alles heeft haar eigen ideale intrinsieke omvang.


Kuddes dieren, zwermen vogels, en scholen vis. Werelddelen en eilanden. Dat is met families zo als ook met bedrijven, evenals dat ook zo het geval is met samenlevingen. Dat alles bestaat en existeert bij de gratie van de ideale omvang. Als het daarbuiten treed leid dat onherroepelijk en onafwendbaar naar eigen ondergang en totale vernietiging.

Exact dit gegeven ligt ten grondslag aan het uiteindelijke lukken of mislukken van welke culturele samenleving dan ook. Men zal tegenwerpen dat er diverse etnische minderheden volledig geïntegreerd zijn. Edoch da’s gewoonweg niet waar. Dat kan zo lijken en zo zijn voor enkelingen, individuen, niet echter voor grotere groepen. Het is zo dat de mens over het algemeen sterk de neiging heeft om zelfs altijd groepen te vormen binnen groepen!

Kijk naar bijv. een universiteit, Alle disciplines scheiden zich en groeperen. Een enkeling zal zich daarbij voegen en maar zelden worden geaccepteerd als behorende bij ‘hen’.

Dit is een verschijnsel wat zich voordoet bij elke willekeurige vakgroep en hobby. Hetzelfde zien we bij sportmensen. Ook zij vormen altijd hun eigen groep, met gedeelde interesse in de betreffende sport.

De van andere origine afkomstige medemensen vormt steevast groepen waarbinnen zij samenkomen en zich veilig en begrepen voelen.

Binnen onze gemeenschap hebben we enclaves van Chinezen, Japanners, Surinamers, Antilianen etc... O jee, ik mag de moslims natuurlijk niet vergeten, dat zou als discrimineren kunnen worden beschouwd.  Ik kan natuurlijk nog wel tientallen groepen benoemen, maar ik denk dat mijn punt duidelijk is. Iedereen kan dit verschijnsel voor zichzelf waarnemen.

Waar ligt nu het pijnpunt? Wel, in feite is dat er helemaal niet! Zolang we deze groepsvorming begrijpen is er geen probleem.

We zijn volledig vrij om een multiculturele samenkomst, een Pasar Malam, een Scottis Ural of Oerol festival op Terschelling te bezoeken en daar enorm van de vermenging der culturen te genieten. Het is zelfs een ervaring waar alle partijen maatschappelijk en geestelijk rijker van kunnen worden. Daar is niks mis mee. Culturele verrijking bestaat soms echt!


Na al die jaren is het ons en hen gelukt om als gelijkwaardige mensen met en naast elkaar te leven. Waarom,…wel, omdat al die groepen, gemeenschappen in de samenleving binnen hun natuurlijke intrinsieke grenzen blijven. Ze overschrijden zelden hun ideale grootte en vormen misschien wel eens wrijving en er vinden soms incidenten plaats, maar die hebben nooit een bedreiging gevormd voor onze volksaard en eigen cultuur, laat staan dat onze nationaliteit in het geding kwam. Ook zij begrijpen het principe van ‘leven en laten leven’.

Ontaard de zaak in enkele gevallen toch, vaak omdat zij in te grote groepen leven, dan worden dergelijke incidentele uitwassen onmiddellijk in de kiem gesmoord, door de overheid middels verspreiding, of door de plaatselijke gemeenschap zelf.

Het is gewoon een natuurlijk verschijnsel, verankerd in de menselijke aard. Wij zijn zo geprogrammeerd, simpel omdat in de geest het gelijke het gelijke aantrekt…als een magneet. En naarmate onze geestelijke opname capaciteit zich ontwikkeld, groeit het vermogen en de wens evenredig ander culturen te ontmoeten en te verkennen en mogelijk zelfs nog eens in het hart te sluiten.  Da’s mogelijk, zolang iedere groep zijn privacy en eigen plek heeft!

 

isl

 

Wat is dan wel het probleem?


Wel, de islam!

Moslims en hun sharia zijn ons door de strot geduwd! We hebben ze hier nooit gewild! Het worden er echt te veel! Deze groep is echt te groot. Zij zijn per definitie door de natuur zelf gedoemd tot zelfvernietiging. Maar voor zij zichzelf totaal vernietigen, zullen ze trachten ons mee te sleuren in hun eigen ondergang!

Vanuit hun traditionele diepste zieke innerlijk zijn ze overtuigd dat niemand die anders voelt en denkt dan zij, het waardig is zelfs maar in hun nabijheid te vertoeven. In feite gebied hun doctrine dat die moeten worden vermoord!

Extremistische moslims zijn per definitie, vanuit hun zieke verdorven, gehersenspoelde aard, tegen alles wat staat voor goed, beschaafd, cultuur, vrijheid, kunst, muziek, en alles wat mooi en liefelijk is. Verdomme, eigenlijk tegen het leven zelf!

Precies ook dat is ook het equivalent in de diepe gekrochten van onze eigen ziel. De neiging tot zelfvernietiging die we allen moeten erkennen en begrijpen en aldus onder controle dienen te krijgen.

 

En da’s nu precies waar het om gaat in dit stuk!


(Sta me toe om God hier even te definiëren als de Oerkracht als Bron van alle Bestaan. Ik probeer niet mijn geloof daarin te beargumenteren, noch die iemand op te dringen, maar deze omschrijving is pure noodzaak om het een en ander te verduidelijken.  Het mag evident zijn dat het mijn gebrek aan vermogen is dit anders te duiden. Het zij zo.)


Wat ligt nu eigenlijk ten grondslag aan de waanzin van de islam!


Zoals de zetten van de schaakgrootmeester voor de mindere goden altijd ondoorgrondelijk blijven, zo kunnen wij met onze beperkte blikveld en door de mist van leugens, bewust opgeworpen, ook geen heldere kijk krijgen op wat de duistere bewegingen zijn van de wereld-elite.  Dat wil echter niet zeggen dat we geheel en al blind zijn, met logica en inzicht komen we best een heel eind!

Nu ga ik proberen iets te verhelderen wat al heel erg lang in de duisternis is gebleven. Het is feitelijk heel oude esoterische kennis, die evenwel héél erg goed bekend is bij de ‘elite’ die de wereldheerschappij wenst!

 

olHet gaat hier namelijk over de ‘Onzegbare Leugen’!
Wat is dat? Het vormt de kern van een oorspronkelijk dispuut tussen God en Satan! Een dispuut wat vrijwel onbekend is en wat ‘men’ zeer zeker niet in de openbaarheid wenst te brengen.

Wel, deze leugen is een bewuste formulering van de ware innerlijke overtuiging van de geest van de mens en van Satan tegenover God.  Dit is geen vervloeking, woede of haat, maar een kille, juridische intellectuele rechtvaardiging van een denkwijze en aanklacht tegen God.

Als zodanig is het een leugen die werkelijk, bewust gemeend is ten aanzien van het recht God te zijn wie en wat Hij is!

De aanklacht betwist namelijk het recht van God op datgene wat Satan als zijn eigendom beschouwd…de aarde en de mensheid! Daarbij beroept hij zich op het oneindigheidsprincipe waarin God zichzelf, dus ook Satan en de menselijke Ziel tot uitdrukking brengt!

Daarnaast betwist hij God’s recht om hem (Satan) te blokkeren!
Doormiddel van intelligente, kille bewijsvoering tracht hij aan te tonen dat schoonheid, goedheid, liefde, offerbereidheid en altruïsme verhulde vormen van pure zelfzucht zijn!
Derhalve beschuldigd hij God en zijn kinderen van hypocrisie en schijnheiligheid en aldus toch verborgen egoïstische motieven te hebben!

Dit alles impliceert dus dat Satan op puur intellectuele wijze argumenteert en aldus poneert dat egoïsme, totale bevriezing en vernietiging beschouwd dient te worden als ‘goed’ zijnde en derhalve zijn rechtmatige erfenis is. Daartegenover dat altruïsme, zelfopoffering en liefde verkeerd zijn, omdat het in diepste wezen ook God of de mens ten goede komt.

Dit alles getuigd dus van een consequent omgekeerd normbesef van het intellect, verstoken van de, wel bestaande, emotionele tegenhanger!

Hierdoor wordt ook het onvermogen bewezen om liefde en altruïsme te begrijpen en impliceert derhalve het niet aanwezig zijn van emotioneel vermogen, wat getuigd van onvolledigheid!  Een regelrechte leugen en tegenspraak, omdat het Godsbegrip intrinsiek en impliciet een totale Volledigheid omvat!

In feite vormt dat dus een gebrek in de argumentatie van Satan, omdat hij een werkelijk bestaand deel van God en mens daarmee eveneens ontkend, waardoor de leugen nog scherper wordt gedefinieerd!

Zo zijn er nog veel meer aanklachten die door deze ‘Onzegbare leugen’ worden uitgesproken. Maar het voert in de context van dit artikel te ver om ze allemaal te benoemen. Ook de beperktheid van mijn geheugen en de limitering van deze ruimte, liggen ten grondslag aan de inperking van het gehele dispuut.

Door deze ‘Onzegbare leugen’ bewust en in diepe overtuiging uit te spreken bevestigd men dus voor zichzelf en tegenover God de eigen anti-goddelijke identiteit!

(Hier laat ik het dispuut voor wat het is. Een ieder kan hiermee de dualiteit in zichzelf onderzoeken en herkennen en aldus tot dieper zelf-inzicht komen.)

 

bl


Wat heeft dit met de moslims en de koran te maken?


Alles! Men moet wel over een blinde ziel beschikken om de talloze metaforen en de overeenkomsten met de islam-koran niet te zien. De wereld-elite, is hier zoals gezegd al heel erg lang van op de hoogte. In hun eigen visie hebben zij een bijzonder geniale zet gedaan, door de koran zo’n 1400 jaar geleden zodanig samen te stellen, dat de ‘onzegbare leugen’ er heel subtiel door verweven zit. In die zin mag men met recht stellen dat de koran een geniaal boek vormt. Een blauwdruk tot ontkenning van het bestaan van God en de Liefde en totale macht toekennend aan het ego van de mens!

Dit alles impliceert derhalve, heel frappant, dat de enigen ter wereld die zich aan werkelijke blasfemie schuldig maken,.. natuurlijk de moslims zelf zijn!

Door het veelvuldig reciteren uit de koran bevestigen zij zich voor hun eigen Satan. 

(Voornamelijk de extremistische moslims, omdat zij zich werkelijk bewust zijn van wat zij oproepen! Allah is wel degelijk een bestaansrecht toe te kennen, in de zelfde zin als God voor de Christenen dat heeft, al is het maar op basis dat beide Goden geschapen zijn door hun eigen ‘gelovers’, die hun Goden zien per definitie zien als een Scheppend Opperwezen. Door de intentie echter van moord en vernietiging van alles wat anders is, beschreven in de koran, en gefaciliteerd door de Allah, consequent uit te dragen en zelfs anderen op te leggen, kennen zij hun eigen Godheid antigoddelijke eigenschappen toe! En dat is pure blasfemie!)

Daarmee spreken zij dus ook tegelijk de ‘onzegbare leugen’ uit! Zij loochenen, ontkennen het bestaan van het Leven en van een Scheppende God…ook al noemen zij hem Allah! Waarom is dat zo’n enorme zonde?

Wel,  om de doodeenvoudige reden dat daarmee het ‘Oorzakelijke Zijn’ ontkend wordt! In feite is het een bewuste ontkenning van het bestaan der dingen en het Leven zelf! Hun God-Allah wordt consequent beschouwd als een vernietigend wezen, terwijl Allah door de normale reguliere moslim-massa gewoon als ‘n Scheppende voor hen liefdevolle Godheid wordt gezien!

(Deze moslim-extremisten zijn te vergelijken met de farizeeërs-geldwisselaars, omdat ook deze handelden naar de letter van de Wet, waardoor Jezus hen van de tempel sloeg, met de beschuldiging dat ze bewust de geest van de letter doodden! Met andere woorden op basis van intellectuele grondslag en argumentatie het volk bestalen, voorbijgaand aan de intrinsieke intentie van de teksten!)

Er ligt een energie, hoe je die ook noemen wilt, God, Al Wat Is, Natuur of gewoon toeval, of atoomkracht ten grondslag aan alle bestaan in de schepping van ons universum. Die Natuur - God manifesteert zich in alles wat bestaat, dus ook in de mens, het leven en in elk atoom. Elke vorm van existentie is een uitdrukking van de intrinsieke aard en impliciete energie van elk fundamenteel deeltje, atoom of ster.

De leiders der moslims en de ‘wereld-elite’ weten dat alles echter wel degelijk. Zij haten het leven en alles wat goed is en liefde! Zij voeden zich met pure kwaadaardige negatieve energie!

Men zegt wel eens hoe verwonderlijk het is dat pedofilie tot in de hoogste kringen is doorgedrongen. Is dat wel zo? Als men de geschiedenis bestudeerd is pedofilie al van oudsher juist het ultieme genot van de elite!  De soldaten in Afghanistan ontdekte al vrij snel dat zij hun leven waagden voor pedofielen, die in de allerhoogste kringen speciale feesten organiseerden waarbij consequent veel kinderen, voornamelijk jongetjes werden misbruikt! Toen zij dat aan hun bevelvoerders, en die weer aan de bazen in Washington, werd hen vanuit het opperste USA–bevel verboden zich daarmee te bemoeien, ‘Ze waren daar om vrijheid en democratie te brengen, niet om een al eeuwen bestaande cultuur te veranderen!’

Allah wordt door de teksten in de koran als pedofiel weggezet! Nog een uiting van anti-goddelijkheid. Omdat de wereld-elite altijd al vermogend is geweest, leugens met een vleugje waarheid te vermengen, is het hen gelukt door de eeuwen heen pedofilie in combinatie met homofilie de mensheid op te zadelen met schuld! Een belangrijk experiment was al uitgevoerd door de Roomse kerk, met name door de erfzonde in te voeren, waaraan volgens hen elk mens vanaf zijn geboorte per definitie schuldig is!

 

hn


Wordt wakker!!


Hetzelfde principe van de ‘onzegbare leugen’ is als gif onderhuids ingespoten bij de spirituele scene en de New-Age gemeenschappen. Door het waanidee, dat men pas verder komt in spirituele ontwikkeling na het ontkennen en loochenen van het Zelf! Echter, zij begrijpen het niet eens en zijn er zich ook niet bewust van. Dat kan hun redding zijn, mits ze nog op tijd voor zichzelf gaan denken!

Het enige waar we geen enkel bewijs voor nodig hebben om te weten dat het werkelijk bestaat is nu net het bewustzijn van ons Zelf! Zelf-bewustzijn dus! En onder het mom van ‘spirituele verlichting’ willen zij, de ‘elites’ ons natuurlijk ook dat nog graag ontnemen!

Hun vazallen, alle overheden en zij die het pluche ambiëren,  zijn al verstrikt in hun netten. Ze zijn gelokt met rijkdom, macht en aanzien! Zij die niet aan dit soort verleidingen toegaven, werden gechanteerd, bedreigd, of gewoonweg vermoord!  Zij zijn de opzichters die het ‘spel’ van de elite  moeten spelen en hun wensen moeten uitvoeren. Opdat we werkelijk verworden tot zielloze slaven, voedsel voor zieke geesten,..onder totale controle!

Overigens ben ik me zeer wel bewust van het feit dat waar je tegen strijd, het meestal sterker maakt. Toch zijn er soms situaties die daadkracht en strijd van node hebben, zelfs onontbeerlijk zijn om het bestaan als zodanig veilig te stellen, dat van ons zelf, onze kinderen, en het leven in ’t algemeen.

Na het voorgaande mag duidelijk zijn dat de islam zwaar bestreden zal moeten worden, omdat zij per definitie de vijand en vernietiger van het leven is en van elke liefde volle ziel, waarbij zij zich dus gerechtvaardigd acht door de in de koran vervatte intrinsieke ‘Onzegbare Leugen’!


Nogmaals,... wordt wakker!


eyl

at

ey


  Ps.
Het gaat hier echter om kennisoverdracht die met gewone middelen vrijwel niet te verkrijgen is.
Om toch een tipje van de sluier op te tillen, kan ik de oorsprong van het dispuut over ‘de Onzegbare Leugen’ vergelijken met de wijze waarop bijv. Blavatsky in ' De Geheime Leer', Stanza’s  citeert uit het esoterische ‘Boek of Dzyan’! Dat boek is op de hele wereld nergens te vinden. De oorsprong is evenals het dispuut niet van de aarde, maar wordt wel door de elite op de mensheid toegepast en zwaar (mis)gebruikt!

Ook kan in deze context wel verwezen worden naar 'Het Boek wat krankzinnig maakt’; Excalibur! Het betreft hier een boek wat naar gezegd wordt door de overheden indertijd massaal werd verbrand, omdat het lezen er van tot waanzin zou leiden! Het is geschreven door Ron Hubbard de oprichter van de Scientology-kerk. Ook van dit boek, is natuurlijk geen enkel exemplaar meer te vinden.

In heel oude teksten en zelfs de bijbel is de verwijzing te vinden die spreekt over ”De grote Strijd, die boven onze hoofden wordt uitgevochten!”

Verdere bronverwijzing is niet nodig en zelfs onwenselijk.
Om de simpele reden, dat het waarheidsgehalte van geschrevene door de werkelijk geïnteresseerde lezer zelf kan worden gevonden, door zelfreflectie en dieper inzicht in de oorzaken van de eeuwige tweespalt in onze maatschappij in het algemeen en ons persoonlijke wezen in het bijzonder! Het equivalent vinden we in onze eigen geest  in de vorm van intellect en emotionaliteit. In overtreffende trap in de zieke maatschappij waarin we heden leven. Waarheid echter is altijd alleen in onszelf te vinden!

Bij verdere bronverwijzing zal de verantwoordelijkheid voor het eigen denken en voelen weer bij derden worden gelegd. Aldus zal ik mij in alle oprechte bescheidenheid verder beperken tot wat hier beschreven staat.

eyNa het nodige intensieve speurwerk heb ik toch nog een bron opgespoord.
Stefan Denaerde: 'De universele schepping' en  'Buitenaardse beschaving'

Stefan Denaerde: Buitenaardse Beschaving en De Universele Schepping

http://www.theory-of-god.nl/


Waarschijnlijk nog alleen tweedehands of via marktplaats te koop.

 

 

Voor reacties op dit artikel zie:

http://ejbron.wordpress.com/2012/07/16/de-onzegbare-leugen/

 

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl