Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
Reflectie in melancholie

bleu

ty

 

 

Reflectie in melancholie

Linsky

10-7-2012

 

Depressies

Soms huil ik, gewoon zomaar, …spontaan. Wellicht ben ik dan ook depressief.

Vaak weet ik niet eens waarom, maar als ik me dan gewoonte getrouw informeer over de toestand van de maatschappij en ons bestaan, weet ik het weer. De spontaniteit, het optimisme en de vrolijkheid die ik van nature bezit, zijn door mijn overigens ook vrij serieuze aard toch wel behoorlijk getemperd de laatste jaren. De oorzaak daarvan is voornamelijk te vinden in de ongebreidelde waanzin, hebzucht en eerzucht om ons heen, maar vooral van hen die het op zich hebben genomen ons te leiden, te stichten en te regeren. De ongekende misdadigheid is ver over de top en op weg naar het aller diepste dal wat de mensheid ooit heeft gekend.

jk

 

Ik kijk dan naar buiten en zie de mensen. De kinderen aan hun hand of voor hen uit rennend, sommige sacherijnig of stil, anderen zijn vrolijk en speels. De meesten volwassenen echter volslagen onbewust van wat er gaande is in de wereld. Het zijn gewoon mensen, die willen leven, zorgen en tevreden zijn met gezondheid voor henzelf en hun kinderen en daarnaast verder weinig nodig hebben. Sommigen groeten zelfs vriendelijk de baardmannen en pinguïns die in kliekjes samenscholen bij de moskee, maar zo gauw zij voorbij zijn, de koppen bij elkaar steken en beginnen te wijzen en te fluisteren.

Wat me daarbij steeds dwars zit is het medelijden wat ik soms op voel komen. Kijk als het om kinderen gaat is dat niet zo moeilijk. Die zijn in principe onschuldig en komen met volledige amnesie ter wereld, behoudens wat noodzakelijke, primaire motoriek.

Het was natuurlijk een eufemisme toen ik schreef in “Tijd voor een nieuwe perceptie!”; “Uitgaande van het gegeven dat er ongetwijfeld linksen, ‘goedmenschen’ en normale, doch misleide zielen, zijn, die echter allen van dermate goede wil en intentie zijn om zelfstandig te gaan denken en oordelen” De feiten zijn anders…en ernstig!

Bij volwassenen echter gaat het namelijk om wezens die van uit een misplaatste, soevereine overtuiging pretenderen zelfstandig te zijn, een eigen wil te hebben en zelfs keuzes te maken….. Men is het er over eens dat er kuddes zijn…maar niemand hoort er bij!

Daar zit dus precies het probleem. Voornamelijk natuurlijk bij de ‘goedmensen’ en  het linkse deel van de bevolking waar dan ook in de EUSSR/Eurabië. Vaak gaat het zelfs om politici die bovenmatig intelligent zijn. (al dan niet zelf-ingebeeld)

Dat maakt het mijn inziens dubbel zo schrijnend dat juist deze lieden met al hun verstand, maar gespeend van elk moreel besef en ethisch vermogen, bewust het volk en hun land verraden! En waarom? Ter meerdere eer en glorie van hun verziekte ego? Uit volslagen ongefundeerd conformisme?  Uit angst voor….ja, voor wat eigenlijk?

 

m

 

Compassie

Willens en wetens offeren deze verdorven geesten hun medemensen en hele beschavingen op aan een dodelijke ideologie, niet eens door hen zelf bedacht, maar door schimmige figuren in de schaduw, die menen dat ze god zelf zijn en de wereld denken te moeten regeren. In de perverse overtuiging dat het volk achterlijk en minderwaardig is en al helemaal niet in staat om zelfstandig en als waarlijk mens te leven.

Kenmerkend ook voor dit soort zieke arrogante lieden is dat ze vaak last hebben van een enorm selectief kort termijn geheugen, omdat ze blijkbaar altijd ‘vergeten’, dat zij zelf de oorzaak zijn van de afhankelijkheid en slaafse gedrag van de meerderheid, de kudde. Middels hersenspoeling, indoctrinatie en conditionering hebben zij de kuddes gedrild en onderworpen.

Maar zelfs van die geesteszieke, ‘schaduw-heersers’ kan ik nog begrijpen wat hun drijfveer is. Al dan niet overtuigd van hun eigen diep gevoelde ziekelijke behoefte te regeren over een, volgens hen, volslagen bandeloos en waardeloos volk. In hun woorden; ‘Nutteloze uitvreters’! Voor hen die niet weten wat ze doen en in het volste vertrouwen van uit hun vermeende zielenopdracht de verkeerde keuzes maken, kan ik nog compassie opbrengen.

Van onze leiders en overheden echter kan ik het maar steeds niet bevatten. Waaraan meten deze lieden zich hun ziekelijke, hemeltergende arrogantie af? Waarop stoelen zij het idee dat zij de aangewezenen zijn ons te richten en te drijven. Waaraan ontlenen zij het recht überhaupt anderen te vertellen hoe die dienen te ‘leven’?  Ik mag hopen dat bij niemand nu de oprisping, ‘democratie’ opkomt……

Ja, goed gezien,…‘leven’ staat niet voor niets tussen haakjes, want elk gezond van geest zijnde mens, vraagt zich elke dag steeds meer af waar dat leven nu tegenwoordig uit bestaat. Dat de kwantiteit wat is toegenomen is ter meerdere economisch profijt van de big-farmacie, maar de levenskwaliteit is dermate verminderd dat elk wakker en zinnig mens zich in den gemoede afvraagt…waar doe ik het allemaal nog voor?

 

bos

Kijk eens terug….

Inmiddels ben ik al een eindje gevorderd qua leeftijd, maar als ik me goed herinner, wordt me al sinds mijn schooltijd vertelt, dat er bezuinigd moet worden, (‘eerst het zuur dan het zoet!’) dat er meer geld moet komen voor de minder bedeelden, dat er meer gedaan moet worden aan ontwikkelingshulp, dat er soberheid betracht dient te worden, (door het plebs natuurlijk) dat er te weinig geld is voor de pensioenen en dat het volk dat alles moet betalen, omdat het nu eenmaal ergens vandaan moet komen.

Ik heb gezien dat elk jaar, bij elke ramp, waar dan ook ter wereld, echt miljoenen bijeen gebracht worden…(door dat zelfde plebs) Dat er met alle enorme hoeveelheden geld, wel ontstellend veel dictators zijn gesteund, rijk gemaakt en revoluties zijn bekostigd,  maar nog steeds geen ene flikker ten goede is veranderd in de derde wereld, dat er nog steeds economische oorlogen en revoltes zijn, dat er in het algemeen overal steeds meer criminelen komen, vooral van buiten, dat er nog steeds geen enkele menswaardige samenleving bestaat….nergens!

Ook een gevangenis met gouden tralies blijft nog steeds een cel. En als er al ergens een deur openstaat, en je wordt neergeschoten als je naar buiten wandelt, is het toch ook niet echt vrij, wel? Ook daarin zijn die linkse (overheden) verraders juist zo geslepen, ze weten het altijd zo te brengen dat de kudde niet eens in de gaten heeft dat ze in de kooi zitten en uiteindelijk naar de slachtbank worden gevoerd. Ergo, de massa is er van overtuigd van dat zij zonder de ‘herders’ niet kunnen overleven en doet haar best de krankzinnigste regeltjes en wetten op te volgen, in de volle overtuiging dat zij anders eindigen in anarchie en armageddon!

 

rr

 

Medelijden

 

Het is echt om te janken, en daar zijn we dan weer bij het uitgangspunt, medelijden….
Mag je wel medelijden hebben met de kudde? Eisen die niet permanent zelfbeschikkingsrecht op waarbij zij ook nog stuk voor stuk pretenderen zelfstandig te kunnen denken en beslissen? Eisen zij ook niet hun ‘recht’ op basis van zogenaamde ‘democratie’? Democratie, wat in feite natuurlijk de dictatuur van de meerderheid is, hoewel zelfs dat niet eens meer opgaat, in de praktijk zitten we met een fascistische dictatuur, waarin nog maar heel weinigen zijn ‘gekozen’ en derhalve is het dus feitelijk een dictatuur door de minderheid!

Persoonlijk heb ik het altijd als een soort van levensopdracht beschouwd, om een waarlijk mens te worden, door het ontwikkelen van een stevig karakter, middels het vormen van een persoonlijk normen en ethiek, gebaseerd op eigen inzicht en ervaringen Niet geconformeerd aan de mening van anderen. Indachtig dat de mening van velen niet per definitie de ‘waarheid’ is.

Het is begrijpelijk dat niet iedereen dezelfde intentie in het leven heeft, noch de mogelijkheden om diep of helder te denken, laat staan een individuele levensvisie op te bouwen. Wat wel elk normaal gezond mens heeft is een keuze. De keuze tussen wat duidelijk goed is of kwaad, een redelijke samenleving of een volslagen onderworpenheid aan een zieke doctrine, die alle vrijheden en menselijkheid aan banden legt, de vrouwen verkracht en onderdrukt en  kinderen mishandelt en seksueel misbruikt. Dat is een keuze!

Het is toch ongelooflijk maf, werkelijk te gek voor woorden dat het volk zich voorts moet wapenen en verdedigen tegen de eigen overheden! Het is zo algemeen tegenwoordig dat het door de massa en absoluut geconformeerde deel van de bevolking, als een volkomen normale toestand wordt ervaren. De meest onverschilligen halen doodgemoedereerd de schouders op en de wel betrokkenen zijn de wanhoop nabij. Maar voor iedereen is het kennelijk een doodnormale situatie, die men associeert met wat ‘democratie’ nu eenmaal in de praktijk blijkt te zijn!

 

nb

 

Maar nog eens, ..wij hebben een keuze!

Een keuze, die iedereen ook voor zichzelf zal moeten maken. Elk van ons wordt gedwongen kleur te bekennen in de komende tijden. Op velerlei gebied. Waar houd elke redelijkheid op? Waar is dat wat een mens kenmerkt verloren gegaan? Waar zijn de criteria die ons als voelende en denkende wezens karakteriseerden? Hoeveel kan men nog meer aan voordat enkel het meest primitieve overlevingsinstinct nog over is? 

Er is een gezegde wat nogal eens gehanteerd wordt in de spirituele wereld; ‘Als je niet in de mens geloofd geloof je niet in jezelf!’

Wel, als dat het criterium is om mens te zijn, ben ik nog steeds een barbaar, want mijn geloof en vertrouwen in de mens is verloren!

ki

 

Sorry

Het spijt me, ik kan geen medelijden en meer opbrengen voor hen die weigeren zelf na te denken en de verantwoordelijkheid nog steeds bij anderen wensen te leggen, om wat voor reden dan ook. Ik kan geen begrip opbrengen voor hen die willens en wetens de mensheid naar de verdommenis helpen. Ik heb zeker geen compassie met hen, de linksen, de geconformeerden, de islamieten en de dhimmi’s  die de waarde van het leven ontkennen en het wensen te vernietigen!

Nee, alleen nog de kinderen….daar heb ik nog steeds medelijden mee. Zelfs al is het een verdwaalde ziel die met de nodige problemen en frustraties in het rugzakje hier neerdaald. In een wereld waarin mensen gewoon hun persoonlijke verantwoordelijkheid zouden nemen, zou ook zo’n kind een goede voedingsbodem vinden, waarin het zich tot volle tevredenheid van zichzelf en anderen zou kunnen ontwikkelen.

 

kindere

 

Maar in de maatschappij die ik nu elke dag waarneem…heeft er vrijwel geen enkel kind nog kans om gezond en normaal ontwikkeld mens te worden. Ik zie hun oogjes wijd open, vol onschuld en vertrouwen opkijkend naar hun ouders en ik weet dat de meesten zullen verharden als steen. Dat ze om zich staande te houden een granieten mantel om zullen slaan. Dat hun kinderlijke onschuld zal verworden tot een ongekende haat en vernietigingsdrang,…al is het maar om straks zelf het vege lijf te redden.

En het doet er niet eens toe wie we de schuld kunnen geven,…. Het systeem werkt perfect! We kunnen niet echt iemand aanwijzen,…gelukkig is niemand van ons persoonlijk verantwoordelijk. Voor onze kinderen echter is een gruwelijke Orwelliaanse toekomst voorbereid…want wij hebben het toegestaan!

 

En dat is de reden dat ik enkel nog huil om onze kinderen.

 

kind
 

Reacties op : http://ejbron.wordpress.com/2012/07/08/reflectie-in-melancholie/

z

 

 

dia

Copyright en webdesign: diamental.nl