Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 
De Hel bestaat…het is de baarmoeder van de Waarheid!

bleu

hel

 

De Hel bestaat…het is de baarmoeder van de Waarheid!

Linksy

 

 “Het is de taak van de leiders om leugens te vertellen, om de vijand en het volk te misleiden in het belang van de staat.” ; Plato, De Staat, 382, 389.

 

Van oudsher al klampten we ons vast aan ‘goden’ om richting en doel te vinden in een wereld die ons oorspronkelijk volkomen ‘vreemd’ was.

Deze wezens die zich als zodanig opwierpen, namen hun verantwoordelijkheden, door de mens richting, wetten, geboden en zienswijzen te bieden, teneinde een redelijke samenleving te bewerkstelligen. Richtlijnen en aanbevelingen waardoor de kuddes op empatische, symbiotische of toch in ieder geval op redelijke wijze met elkaar zouden kunnen leven. In beginsel dus bedoeld dus als hulpmiddel te komen tot ontwikkeling van een beschaving, waarvan men zou mogen verwachten dat ze tzt. een bepaalde mate van ethiek zou ontwikkelen….

Hoe in hemelsnaam is het mogelijk dat wij in een supertijdperk, waarin we de macht en kracht van de geest en het atoom exploreren, nog steeds onze verantwoordelijkheid baseren op oude boeken en mistige figuren uit een ver verleden?

De Bijbel, de koran, de Talmoed of de Thora, etc……….het zijn letters, woorden, begrippen, symbolen en pure indoctrinaties die geïnterpreteerd kunnen worden naar behoefte of inzicht.

Maar wel voor en door zo’n 7.000.000.000 zielen op eigen wijze.
Er is echter nooit een god geweest die boeken schreef! Althans niet de ‘Almachtige transcendentale God’ die men pretendeert te beschrijven. Zou er ooit iemand op het idee kunnen komen, om een stichtelijk boek te produceren, teneinde een mieren- of apen-kolonie te onderrichten?

Hoe bestaat het dat het handelen van miljarden mensen afhangt van wat ooit ergens in een mistig verleden geschreven is door manipulators, machtswellustelingen en geesteszieken?

Het bestaan van al die ‘goden’ en hun schrijvers, is nooit ‘bewezen’, dus per definitie is de zeggenschap en autoriteit van wat daar allemaal staat, enkel voor hen die de verantwoordelijkheid voor het eigen doen en laten, hun eigen leven niet aandurven!

Maar goed, het maakt uiteindelijk ook niks uit waar we door geknecht worden, de Veda’s, de koran, de Bijbel, etc. of door onze eigen overheden!

Zolang we leiding en richting vragen, vaak zelfs eisen van anderen,…zijn we nog steeds geen volwaardig mens…en hebben het dus ook blijkbaar nodig! En dat weet de wereld-elite heel erg goed! Onze beschaving loopt ten einde.

Men heeft een nieuwe gepland!

 

sch

 

Daarom is het van uitzonderlijk belang dat de mens het geestelijk evenwicht, de balans tussen denken en voelen weer hervind….Ooit was het een kostbaar, individueel bezit. We werden er namelijk mee geboren……!

De echte machthebbers echter zijn niet gebaat bij evenwichtige, zelfstandige denkende mensen… Shakespeare zei het ook al; "He thinks too much: such men are dangerous!" (Feitelijke bron: Julius Caesar (1599)

In deze tijd waarin  we steeds meer en meer overspoeld worden met informatie op alle gebied is het nu zelfs zaak om niet de draad kwijt te raken. Bij het beluisteren van het journaal moeten we ons steeds vaker afvragen, wat men ons niet vertelt en bij het lezen van de krant, wat er niet geschreven wordt! De media bepaald wat ons wereldbeeld is en moet zijn… ergo, wat het beeld is wat we van onszelf hebben!

Internet is dus een enorm groot goed, maar ook daarbij is het grote hangijzer voortdurend; ‘Wat is er waar en wat niet?!’

Onze kinderen worden oorlogen ingestuurd en als kanonnenvoer geofferd op het altaar van geestelijk zieke wereldleiders. Onder druk van geïndoctrineerde en geconditioneerde valse voorwendselen, uit winstbejag, politieke en economische macht en geconformeerde ideeën.  En wij laten het steeds opnieuw gebeuren!

Het enige land wat een werkelijke gerechtvaardigde oorlog voert, al vanaf haar bestaan is Israël ! Enkel dit volk voert een permanente verdedigingsoorlog! Zelfs bij preventieve aanvallen op de haar omringende vijanden zijn en waren absoluut onontkoombaar en strikt noodzakelijk.

De rest van alle oorlogen in de wereld, zijn agressieve aanvalsoorlogen!  Amerika heeft na haar eigen burgeroorlog nog enkel gevochten in en tegen andere landen en volkeren! Als machtigste land ter wereld met de pretentie van politieagent heeft de USA de ene na de andere revolutie, anarchie en oorlog, gefaciliteerd, bewapend, aangemoedigd, veroorzaakt en daadwerkelijk  gevoerd…tot zelfs in het hart van ons eigen Europa!

Het is inmiddels genoegzaam bewezen en bekend dat tijdens de Eerste Wereldoorlog, de tweede voor 1940 al werd gepland en voorbereid….evenals zelfs de daarna onmisbare nieuwe ‘vijand’, het Communisme en de ‘koude oorlog’!!!

Aanvankelijk was de doctrine van het katholicisme een perfect stuk gereedschap om de massa’s onder controle te krijgen en te houden. De staat hield de mensen wel arm en de religie hield hen dom.

 

ert


Daarnaast heeft men heel bewust het principe van redundantie consequent en stelselmatig tegengewerkt en zoveel mogelijk verwijderd uit het bedrijfsleven en de gemeenschappen en zelfs als begrip verborgen gehouden voor de massa! Redundantie is namelijk de natuurlijke wet, een kosmologisch principe waardoor het eeuwige volledige voortbestaan en autonomie van de Schepping, het ‘wezen’ en individu is garandeert! Het is een natuurlijk universeel systeem, wat op bijvoorbeeld atomair niveau alle informatie toekent en deelt met elke ander deeltje!

Dat betekend in de praktijk dat bijv. een willekeurig atoom in ons lichaam, de functie kan vervullen die nodig is voor de positie welke zij ook maar inneemt. Of dat nu het hart, de longen of de lever is. Zoals een deel van het hologram evenzeer het hele hologram vertegenwoordigt. Zoals ook elke scherf van een kapotte spiegel ook zijn functie blijft vervullen.

Besef bijvoorbeeld, dat als elke werknemer elke taak in het bedrijf of samenleving feilloos zou kunnen verrichten…er geen enkel onderscheid in belangrijkheid meer zou zijn. De werknemer op de vloer zou evenzo goed op de plaats van de directeur kunnen gaan zitten. Wie zou daar nu bij gebaat kunnen zijn? Niemand zou nog werkelijk onmisbaar zijn!

Op 23 april is het overigens precies 3 jaar geleden dat het Vaticaan een overeenkomst sloot met de 22 landen tellende Arabische Liga. In mei 2009, kort na het sluiten van het 'memorandum van overeenstemming', werd de paus door de islamitische autoriteiten zelfs toegelaten tot het Rotskoepelgebouw op het Tempelplein in Jeruzalem, de plek waar binnenkort het 'Tweede Vaticaan of het Nieuwe Mekka ' wordt opgericht.

Niet alleen het volk wat vertrouwde op haar politieke leiders en overheden, maar ook de Rooms katholieken en andere religieuze gelovigen zijn dus verraden door hun eigen geestelijke leiders!

 

dgh

 

De natuur gaat haar eigen weg


De natuur echter is onbedwingbaar en aan enige evolutie ontkomt zelfs een kudde niet geheel en al. Een van de redenen waarom men al in een uiterst vroeg stadium begreep dat er mettertijd een enorm zwaar tegenwicht diende te zijn om tweespalt te brengen en te houden onder de diverse kuddes. Zoals men tweedracht zaaide door middel van revoluties en oorlogen, doet men dat eveneens met religies!

De waanzin van een oude, goed te manipuleren religie was een uitstekende voedingsbodem voor hun zieke boze plannen. De belofte van ongebreidelde macht over vrouwen en kinderen is een van de meest aantrekkelijke facetten van de hele zaak. Een privilege, wat hem ten deel valt, die zich buigt en ter aarde werpt voor de wet en waanzin van een zelfbedachte religie, die in feite niets anders is dan een doctrine, ter onderwerping van alles wat menselijk is.

Een religie, die de pretentie heeft in haar eigen woord en letter de totale macht, verantwoordelijkheid en opperste wijsheid te bezitten. Wie echter de vlag ook toont en draagt, het zijn de onzichtbaren, de schaduw-elite die de echte macht hebben en de plannen smeden ten einde de wereldbevolking te mennen, te knechten en tot algehele slavernij te brengen.

"Eens een regering ertoe overgaat de stem van de oppositie het zwijgen op te leggen, kan het nog maar één kant op, en dat is die van steeds repressievere maatregelen, totdat de regering zelf een bron van terreur is voor zijn burgers en een land creëert waarin iedereen in angst leeft" ; Amerikaans president Harry S. Truman.

En dat kan de wereld-elite heel erg goed! Onze beschaving loopt ten einde. Deze mensheid dient te worden ‘vervangen’.

Wij worden getransformeerd!

Men heeft een nieuw ras gepland!... Sheaple…onder Total Control!
Doormiddel van de islam en sharia… als een compleet, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem!

 

scx

 

De Hel bestaat…het is de baarmoeder van de Waarheid!


Maak u dus geen illusies….

Elke mens die eerlijk en diep in zichzelf keert, ontkomt niet aan het werkelijke ‘innerlijke geweten’ en  de hel vanbinnen. Daar wordt alles wat niet echt, eerlijk en rechtvaardig is volledig weggebrand. Zoals in de heetste ovens alleen de diamant overblijft. Enkel waarheid en de kern van de eigen ziel wordt blootgelegd. En alleen in wat daarvan overblijft wordt legitimiteit verkregen te existeren in een werkelijk rechtvaardige wereld. De ergste hel is in ons zelf!

Voor mijzelf ben ik er echt van overtuigd dat de waarheid ergens in ’t midden ligt. In elke waarheid zit vaak wat fouts en in elke leugen is wel een kern van waarheid te vinden.

Door ‘wijze’ mensen van tegenwoordig wordt nogal eens gewezen op de polariteit van alles, waarbij heel vaak voorbij wordt gegaan aan het derde en belangrijkste element, wat het middelpunt is!  Het eerste goed wat de mens in zichzelf moet vinden is de balans! Pas als deze is verkregen kan ie verder in evenwichtige keuzen en het vinden van zijn of haar eigen  ‘Waarheid’.

De ‘waarheid’ die echt alleen maar in onszelf is te vinden! Zoals elke stip op een bal altijd een centrum vormt ten opzichte van de anderen, zo is elk mens, elke ziel een centrum van het universum. Derhalve uniek en onvervangbaar. Niemand kan en zal dromen, leven en ervaren zoals u zelf.

Te vaak echter zijn we geneigd om datgene wat we als waarheid zien of ervaren, dat te profileren als ‘De Waarheid’, die dan ook voor anderen moet gelden. De reden waarom de mensheid al duizenden jaren met elkaar en andersdenkenden oorlog voert. De boosaardige opzet van overheden en louche figuren om tweespalt tussen mensen te zaaien, teneinde hun zieke ‘nieuwe wereld orde’ te grondvesten, mag de individuele mens nooit afhouden van zijn of haar persoonlijke levensdoel.

Laat eenieder daarom de eigen Goden ontdekken en daar gelukkig mee zijn…zonder die aan een ander op te dringen!

Daar kan dan ook de kracht vandaan komen, te strijden tegen elke aanval en onrechtvaardigheid die het eigen gedachtegoed en persoonlijk normen wenst te vernietigen. Laat daar de energie vandaan komen om de eigen waarde, moraal en ethiek te verdedigen die de basis vormt van de eigen individualiteit en integriteit.

yy

 


Balans… harmonie.


Een van de mooiste symbolen is het Yin-Yang

Een symbool wat toepasbaar is op elke verbinding, samengaan en relatie tussen mensen dingen, atomen en de planeten met de sterren. Onze hersenen bestaan uit twee hemisferen, maar in het intellect (rationeel) zit een kern van emotie en omgekeerd zit in ons emotionele (irrationeel) deel een kern van intellect. Denk er eens over na en ontdek hoe alles in en door elkaar verweven is!

Het is in ieder geval voor elk individu zaaks en plicht te streven naar een zo goed mogelijk evenwicht in zichzelf….want hoe kan men nu balans brengen in de buitenwereld, als men zelf niet eens in evenwicht is? Hoe wil men vrede bereiken met oorlog in het hart? Hoe kan men leven als men dat een ander dar echt ontzegt? Dat is de grote fout die de mohammedanen maken…laten wij niet hetzelfde doen, maar begrijpen dat macht over anderen, in het niet valt bij de macht over jezelf.

Als individu, noch in groepsverband hebben we nog ooit wat aan het grote wereldgebeuren kunnen veranderen. Dat was een illusie, ingegeven door manipulerende overheden en zieke volksmenners, die de aandacht van de mens op deze wijze gericht wisten te houden op het buitengebeuren. Men noemde het ‘democratie’, socialisme en medezeggenschap, dialoog en inspraak. Daarbij besefte men heel erg goed, dat dit de perfecte manier was, om de mensheid en het individu er van te weerhouden enige kennis omtrent zichzelf te ontwikkelen en het derhalve onmogelijk blijft tot werkelijk ‘zelfbewustzijn’ te komen.

Zolang we als blinde idioten blijven vechten tegen de bierkaai, hebben we namelijk geen tijd en gelegenheid om onze eigen binnenwereld te exploreren! Niemand zal ons wijzen op eigen inzicht, verantwoordelijkheid en innerlijke kracht, omdat zulks niet bijdraagt aan meerdere eer en glorie,… grotere rijdom en macht van anderen. Uiteindelijk echter zal elke overheid, elk volk, maar ook elk mens als individu, oogsten wat er is gezaaid!

 

krDesondanks is de wijze waarop de mens als collectief, danwel als individu veranderd en evolueert voor een groot deel aan ons zelf. Met balans en macht over je eigen geest, kun je echter wel degelijk wel bepalen wie en wat jezelf bent! Een evenwichtig mens weet welke wapens nodig zijn en welke strategie er gevolgd dient te worden om elk gevaar te keren.

De islamisering van het vrije westen is nu vrijwel onstuitbaar gevorderd, voornamelijk door het verraad van onze eigen overheden en leiders. Daarom zal iedereen voor zichzelf een uitweg moeten vinden. Een eigen leider, die staat voor principe, ethiek en daadkracht. En dat inzicht en die kracht wordt enkel binnenin ons eigen wezen gevonden.

En als de kracht en de energie voor onszelf niet meer opgebracht kan worden, dan toch in ieder geval voor onze kinderen…die de zuiverheid van hun hart nog wel bezitten.

 

kin


“De belangrijkste gedachte die mij zelf het meest verblijd en in hoogste mate gelukkig maakt, is het besef van werkelijke geestelijke vrijheid….
De tweede, om die vrijheid te kunnen delen met anderen.”

 

 

Niemand heeft een programma van het concert des levens!  

 

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl