z

 

‘Aanklacht tegen de mensheid!’

Verslag aan de ‘Hoge Raad Der Vrije Zielen’!
(‘Supreme Court of Free Souls’)


Linsky

Linsky; (Special Observer for Extra ordinary Cases)

 

Beknopt uittreksel van het evaluatieverslag; ‘Aarde’, te doen aan de leden van de ‘Hoge Raad’, ter zake van het Aardse Experiment, codenaam; ’Tuchtschool voor moeilijk opvoedbare zielen.’  ('Reform school for maladjusted souls.’)


 

Evaluatieverslag; ‘Aanklacht tegen de mensheid!’Hooggeachte Leden van de Raad:

Met de meeste Hoogachting en in diepste nederigheid doe ik u hier doormiddel van een summier resumé, verslag van mijn (gelukkig) kort doch intensief verblijf op de planeet Aarde. Na permanent en intensief ervaren in een lichaam op de experimentele planeet Aarde kan ik u het volgende mededelen;


Hoewel dit feitelijk tot de slotconclusie zou behoren, kan ik niet nalaten te beginnen met  vermelding van de enorme traumatische invloed wat het leven aldaar heeft op de gemiddelde welwillende ziel in het algemeen en mijn persoon in het bijzonder. De noodzaak dit te vermelden bij aanvang van dit troosteloze verslag, komt voort uit het feit dat de volgende visie en bevindingen gezien moet worden in het licht van de aldaar heersende ultra zware dichtheid, en daaruit voortvloeiende moeilijkheidsgraad ten aanzien van een puur objectieve waarneming.


Derhalve is dit verslag in niet geringe mate mede beïnvloed door de perceptie van eigenlijk elke ‘goed-bezielde’ existentie daar ter plaatse. Ook de volledige amnesie vanaf de geboorte, veroorzaakt namelijk een dermate grote handicap, dat ontwikkeling van enig ‘werkelijkheidsbesef’ vrijwel onmogelijk is en door het uitblijven van de reële herinnering aan wie we werkelijk zijn en onze afkomst, voortdurend tot grote frustratie en vage, doch sterke nostalgische gevoelens leid. Een rechtstreeks gevolg daarvan is dat sommige leden van onze ‘Dienst” deze voortijdig verlaten door ‘aan hun knieën trekken’ en ‘hun staf  aan de wilgen hangen’. Zelfdoding vormt een frequent toenemend ontsnappings-verschijnsel aldaar.

Terzijde; Dat dit ernstige euvel ‘Amnesie’ door de medische wereld aldaar nog eens opzettelijk verergert wordt door de ‘machthebbers’ is evident! Men heeft speciaal daartoe zelfs een stof ontwikkeld, genaamd ‘Huperzine A’, ideaal om geheugenproblemen ‘te vergeten’! 

h

Laat ik beginnen met mijn jeugd waarin ik, het moet gezegd, wonderbaarlijke mooie zaken ontdekte. De mensen leken aardig, deden leuke dingen, vertelden ongelooflijk mooie verhalen en leken prachtige dingen te doen en opmerkelijke menswaardige daden te verrichten.

Na verloop van tijd echter ontdekte ik iets wat paradoxaal leek maar in werkelijkheid een discrepantie bleek te zijn.

Wat mensen zeiden en wat zij vervolgens deden, bleken twee volkomen tegengestelde dingen te zijn! Echt waar!


U zult zich ongetwijfeld mijn geestelijke verwarring, frustraties en de daarop volgende defensieve en offensieve reacties kunnen voorstellen. De algemene leugens echter over het bestaan van bijvoorbeeld; Sinterklaas, de Paashaas en Sneeuwwitje, waren niet van dien aard dat mijn gemoed erg geschokt waren, omdat het mij uiteindelijk in de gelegenheid stelde daardoor voor het eerst op zelfstandige wijze, voor mijzelf de waarheid in deze te vinden. De eerste stap naar zelfstandig autonoom denken feitelijk.


Neen, erger en volkomen misplaatst en zelfs misdadig, waren de mooie beloften, de prachtige voornemens en hypocriete adviezen die men mij op latere leeftijd verstrekte, waarbij men zelfs voorgaf het beste met me voor te hebben!


Voor mijn daarin gewortelde ernstige teleurstelling en ten zeerste geschokte innerlijk en daaruit voortvloeiende recalcitrante en dissidente gedrag, heb ik geen ander excuus dan het feit dat ik nog erg jong en onervaren was. Daarbij zij aangetekend dat juist deze kwaliteiten mij buitengewoon goed van dienst zijn geweest bij het vormen van een ‘eigen zelfstandige persoonlijkheid’. 

ki

Al snel begreep ik echter dat naïviteit geen deugd is en besloot mensen, hun verhalen en beloften met de nodige reserve en wat met meer wantrouwen te beschouwen en te onderwerpen aan een diepgaande innerlijke analyse mijnerzijds.

Dat dit abusievelijk werd geïnterpreteerd als zijnde een gebrek in mijn aard, behoeft weinig betoog.

Ook daarvoor heeft dat ras namelijk een gezegde; ‘Zo de waard is vertrouwt ie zijn gasten!’ Dat gebruikt men natuurlijk als dooddoener om elk wantrouwen tegen henzelf in de kiem te smoren.

In het toekomen van het volledige verslag tzt. na mijn algemene herstel, zal ik u uitgebreid informeren over de enorme traumatische effecten van een en ander op mijn jeugd aldaar.

Eenmaal op rijpere en verantwoordelijke leeftijd gekomen ontdekte ik evenwel de ware bedoelingen van al deze door het ‘establishment’, de ‘overheden’ en de massa’s  gehanteerde leugens, malversaties en zelfontkenning. Als u me toestaat gebruik ik daarvoor een alomvattende  aardse standaarduitdrukking; ‘Volkomen van de pot gerukt!’ Ook wordt daar wel eens de term gebruikt; ‘Door de ratten besnuffeld’ alsmede; ‘Door de wilde spinnen gebeten!’, maar uit principe ben ik tegen het misbruik van een dergelijk associatie met die beestjes, omdat het algemene gedrag der mensheid ver beneden het peil der dieren blijkt te liggen. ‘Van God los’,  is nog de meest gematigde die door het min of meer beschaafde deel van de aardse bevolking wordt gebezigd.

bb

* In sommige gevallen zal ik mijn verslag en argumentatie indirect onderbouwen en verhelderen door verwijzingen naar een aanwezig supplement, danwel een verwijzing rechtstreeks gelinkt  aan de desbetreffende term.

 

Streven naar rijkdom;


Aanvankelijk lijkt het grootste streven financiële zekerheid te zijn waarbij de domme massa enkel slechts veel geld tracht te vergaren. In feite geldt dit fenomeen voor nagenoeg iedereen, omdat het systeem vrijwel niet voorziet in een algemene vrije keuze van ‘n autonome maatschappij-organisatie, gefundeerd op ruilhandel etc..  En deze zelfs daar, waar zij dreigen te ontstaan ten zeerste ontmoedigd, meestal op tamelijk gewelddadige wijze  en de sporadisch al bestaande in veel gevallen onmiddellijk liquideert!

Hierbij valt direct op dat men doorgaans geluk associeert en vaak zelfs gelijk stelt aan de hoeveelheid geld waarover men kan beschikken. Over het algemeen meent men werkelijk dat er een rechtstreekse relatie is tussen de hoogte van de bankrekening en de mate van geluk die men kan of wenst te ervaren. Deze misvatting is wijd verbreid en leid uiteraard tot heel bijzondere daden, die de meeste van hen dan ook uiteindelijk achter tralies doen belanden, Dit betreft dan overigens meestal alleen diegenen die over niet voldoende hersencapaciteit beschikken.

 

 Streven naar macht;

mm

De meest ‘intelligenten’ streven echter niet enkel naar geld, maar naar ongebreidelde macht! Speciaal zelfs naar macht over derden. Hun streven is onbeschaamd en onbegrensd, waarbij hun jachtgebied feitelijk de gehele mensheid omvat! Hun doel is dan ook te kunnen heersen over elk individu en alle kuddes.

Dit zijn degenen die verder vooruit zien en de werkelijke waarde van macht begrijpen voor zichzelf , hun nazaten en vazallen.  Door hen die heersen, wordt alles wat hun macht en positie zou kunnen bedreigen consequent gechanteerd, gedemoniseerd en desnoods geëlimineerd.  Steevast word tegenstand vanuit het volk weggewuifd middels hun MSM, (conditionerings-apparaat, waarvan regeringen zich bedienen) als zijnde ‘incidenten’, waarop de massa snel gerustgesteld is en zich strakker in het harnas laat snoeren.

Sommige aspecten dienen nader te worden geformuleerd en verklaard. Een daarvan is de eigenaardige wijze waarop zelfbenoemde leiders, politici, overheden, etc…(onder misleidende naam democratie) menen het volk te moeten regeren. (synoniem voor volksterreur) En zich zelfs het recht voorbehouden om het aantal schapen sterk te reduceren, wat in de volkmond bekend staat als ‘Genocide, depopulatie of ontvolkingsprogramma’. Ironisch en tragisch daarbij is, dat kudde meent dat dit een bizarre hoax is, bedacht door de ultra-rechtse zijde van samenleving.

Een merkwaardig en wonderbaarlijk verschijnsel daarbij is, dat de massa een bijzonder en onverwoestbaar vertrouwen in ‘beloften’ en ‘goede bedoelingen’ heeft van hun overheden! De praktijk aldaar wijst uit dat de kudde na onvoorstelbaar lange tijd zelfs nog steeds elke dag weer het tegenovergestelde ziet gebeuren van wat de regering hen als ‘feit en waarheid’ voorschotelt, waarbij men dan desondanks ‘gelooft’ dat alles tzt. in orde komt!

Het ernstigste, meest verwerpelijke gedrag door de ‘intellectuelen’ is de onderwerping en het misbruik van hen die niet over dergelijke verstandelijke en logisch redenerende vermogens beschikken. Door geslepen argumentatie verpletteren zij de geestelijk minvermogenden en indoctrineren, manipuleren en hersenspoelen hele kuddes.

Hoewel de ‘elites’ vele pijlen op hun boog hebben, is de aller grootste bedreiging van het leven op aarde echter een heel bijzonder, ongekend wapen wat door de ‘machthebbers’ is ingezet. De islam!

Geheel bewust van mijn persoonlijke opdracht en streven naar onafhankelijkheid, door te vermijden betrokken te worden bij ‘verenigingen, clubjes, en organisaties, ben ik toch zo vrij  geweest om ter plekke stelling te nemen tegen dat aller grootste levensvijandige gevaar wat de  mensheid ooit bedreigde.

el * Ook dit zal in het eindverslag gedetailleerd worden aangeduid, maar ik zal dat hier alvast wat nader toelichten.

Uiteraard heb ik mij uiterst diep in mijn innerlijk bezonnen en op basis van persoonlijke ethiek en ‘geweten’ een evenwichtige verantwoorde  argumentatie gevonden, die mij in staat stelde om deel te nemen aan deze laatste wanhopige strijd tegen de ondergang der mensheid.

 Laat ik hierover even kort als duidelijk zijn; Het betreft een instrument, een ideologie wat door de ‘machtigen’ der aarde is ingezet ter vernietiging van vele miljarden mensen en totale onderwerping van het resterende mensdom, een wapen wat zij daar noemen de; ‘islam’!

is
Om nog duidelijker te zijn: Die islam is namelijk een complete, ideologische, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem!
Met wapens kun je maar een beperkt aantal mensen doden,…met een ideologie miljoenen!

Hun doel is een totalitaire islamitische staat, een wereld kalifaat en de islamitische religie, de sharia,  als bron van wetgeving. Nieuwe Wereld Orde (NWO) = islam? Uiteraard is dat een paradox, want in werkelijkheid hebben de ‘elites’ al ruimschoots voorzien in de vernietiging tzt. van al deze gehersenspoelde, islamitische  ziellozen. Bovendien dragen deze in ruime mate evenzoveel bij aan hun eigen ondergang door het inzetten en indoctrineren van hun eigen  kinderen!

Ten aanzien van deze aldaar genoemde ‘vredelievende’ religie, verwijs ik naar kennisname van het bijgevoegde supplement: “Overpeinzingen van een Brabantse boerenlul.”

Helaas echter heb ik na rijp beraad en overleg met mijn innerlijke wezen moeten besluiten de strijd te staken. Waarom? Wel, ik ontdekte dat een land haar dwazen kan overleven, evenals haar leugenaars en zelfs de ambitieuzen. Maar verraad van binnenuit overleeft geen enkel volk!

Toen eenmaal het denunciëren van het volk door de eigen overheden duidelijk werd, wist ik dat alle hoop verloren was. Men had hen verkocht en verraden aan de islam, om stemmen en hun verderfelijke macht te consolideren. Daartoe hebben zij zelfs hun ziel verkocht! Eén van de schrijnende bewijzen daarvoor zal ik hier poneren:

 • Quote: "Wij, de Groenen moet ervoor zorgen dat we zo veel buitenlanders krijgen mogelijk naar Duitsland. Als ze in Duitsland zijn, moeten we vechten voor hun recht om te stemmen. Als we dit hebben bereikt, zullen we het aandeel van de stemmen die we nodig hebben om deze republiek te veranderen."

Laat ik deze sectie besluiten met:“Het is immers een ideeënoorlog. De strijd is niet meer om rassen en volken, de strijd is om de geest en om de ziel. Begrijp dit goed!”

 

Religie;
De Identiteit van 666 in Openbaringen

pa

Er zijn daar drie autonome enclaves in die wereld;
Washington D.C.; hun historische en politieke hart.
‘City of London’; hun historische en financiële hart.
Vaticaanstad; hun historische religieuze hart!

Deze drie beheersen alles in de wereld!

Een van hun  pauselijke titels is "Vicarius Filii Dei", wat vertaald wordt met "de zoon van Gods vertegenwoordiger" betekent. "De pauselijke mijters (correct tiara) zijn gegraveerd met de letters " Vicarius Filii Dei". Vicarius filii dei = numeriek; 666


Het voorgaande was even nodig om was duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de machtsverhoudingen aldaar. Deze ‘hogepriesters’, die zich opwerpen als vertegenwoordiger van hun hoogste Godheid, en pretenderen het beste met hun gelovige schaapjes voor te hebben, zijn al eeuwen bezig om het volk dom te houden en heeft hen evenzeer verraden, als dat hun wereldse heersers daar mee bezig zijn! Hun grootste misdaad is dat zij hun kudde er van overtuigden, dat een innerlijke dialoog en een werkelijk contact met de persoonlijke Goden enkel mogelijk zou zijn via hen, de pausen en hun kerk! Op deze verderfelijke wijze hebben zij de mensen van hun eigen innerlijke ‘weten’ en intuïtie gescheiden! Een hoogst kwalijke en ernstige zaak!

 

  Andere soorten;

broo
Een andere eigenaardige soort is die zichzelf, ‘Fijn besnaard’ noemt.
Daaronder bevinden zich vaak; Linksen in hun aard erg laf, verraderlijk en bijzonder hypocriet, Gematigden, veelal gekenmerkt door het ontbreken van ruggengraat, moslimknuffelaars en de zogenaamde  ‘Goedmensen’.

Deze laatste specimen verdient bijzondere aandacht, aangezien dezen het meest hypocriete deel van de mensheid uitmaakt en tevens de meeste verderfelijke invloed heeft op de rest der kudde vanwege hun meest malicieuze, valse ongefundeerde stelling, dat iedereen ’gelijk’ is! Door gebruik van deze verwerpelijke tactiek probeert men op het ‘schuldgevoel’ van de geestelijk minder bedeelden in  te werken.

Ook de ‘emotioneel’ georiënteerden hebben een vreemde, eigen perceptie op de ‘werkelijkheid’. Vaak vormen zij kuddes aangeduid als; ‘Spirituele’, ‘New Age’, en vele vage onbenoembare sektes. Daarbij is het in de meeste gevallen duidelijk dat zulks rechtstreeks voortvloeit uit een gebrek aan herseninhoud, wat zich in veel gevallen manifesteert in een onblusbare hang naar leiderschap, devotie en adoratie van een in hun ogen ‘verheven’ persoonlijkheid. Het behoeft geen nader betoog aangezien het duidelijk is dat deze lieden per definitie elke verantwoordelijkheid voor zichzelf bij voorbaat al afwijzen!

Daarnaast ventileren bovengenoemde soorten met regelmaat elk ongenoegen, elk frustratie, elke scheldpartij en alle haat onder de noemer van bijvoorbeeld, ’vrijheid van meningsuiting’, gelijke rechten, medezeggenschap, iedereen is ‘gelijk’ en meer van dat soort subversieve, irreële  bedenksels!

tv
Ook mag niet onvermeld blijven dat de ganse kudde zich doorgaans uitstekend vermaakt met de meest banale en triviale zaken, zoals daar zijn; tv-spelletjes, waarin men zijn uiterste best doet als een volslagen imbeciel over te komen, wat voor de meesten overigens geen kunst is omdat zij daarbij enkel zichzelf hoeven zijn.

Verder is daar de ‘sport’, een onontbeerlijk aspect van de samenleving, indachtig de spreuk; ‘Geef het volk brood en spelen!’

Een van de weinige dingen die tot hun voordeel spreken is de humor. Het kan hen niet worden ontzeg dat ze naast de beledigende grappen ten koste van anderen, vaak satire genaamd, ook wel eens aan de nodige zelfspot doen. Jammer genoeg is de werkelijke waarde en het mogelijke zelfinzicht al snel ondergesneeuwd na de gebruikelijke inname van enorme hoeveelheden spiritualiën waaraan zij zich met grote regelmaat bezondigen. Het mag echter evenmin onvermeld blijven dat een dergelijk ‘zuipfestijn’ vaak plaats vind onder grote hilariteit waarbij iedereen zich in beginsel, voor de slaande ruzies ontstaan, uitzonderlijk goed vermaakt.

 

hoof
Een hoogst merkwaardig gebruik van de laatste tijd bij een groot aantal ‘vredelievende gelovigen’, zoals zij zichzelf betitelen, is bijvoorbeeld het ingraven van lieden, zodanig dat enkel het hoofd nog zichtbaar is.

Daar wordt dan met enorm enthousiasme op gegooid met grote stenen en tegen aan getrapt. Bovendien heeft men in deze een voorliefde voor het ingraven van vrouwen, waarschijnlijk omdat die zo leuk gillen, vooral als men hen hard aan de haren trekt. Wat overigens ook weer niet zo heel vaak voorkomt, omdat deze steevast bedekt zijn door een minitentzeiltje. Al met al een heel populair volksvermaak.

Bovendien zijn de meningen en emotionele beleving in deze ‘vredelievende’ expressies ernstig verdeeld. Wat voor nog meer vreugde aan de ene kant schept veroorzaakt totale wanhoop en woede aan de andere zijde. Een groot deel van de  wereldbevolking (‘vredelievende’ moslims) veronderstellen dat het zelfs hun 'heilige plicht' is om anderen op dergelijke wijze te straffen, waarbij het hen niet ontzegd kan worden dat zij zulk een taak dapper en enthousiast op zich nemen en daar zelfs veel plezier aan beleven. Vaker verkrachten zij kinderen en vrouwen die niet tot hun ‘vredelievende’ geloof behoren, hoewel hun eigen familie ook regelmatig onder dergelijke tuchtiging gecorrigeerd wordt. De legitimiteit hunner daden ontlenen zij aan een boekje, indertijd eens geschreven door een zwaar gestoorde pedofiele misdadiger, die slaven hield en iedereen vermoordde die hem niet geloofde of er een andere zienswijze op na hield.

Waarschijnlijk is de belofte van een aantal maagden in hun hiernamaals debet aan de enorme toeloop van leden in hun sekte. Evenals de persoonlijke macht over vrouwen en kinderen die zij dan ongestraft, door hun wet gelegitimeerd, mogen verkrachten, aftuigen, verminken en zelfs verbranden als het hen zo behaagt. In hun opperste waanzin veronderstellen zij daarmee de wil en wens te vervullen van een door henzelf bedacht figuur genaamd, allah. Het belangrijkste kenmerk van dit gehersenspoelde deel der mensheid, is dat zij levensvijandig zijn! Derhalve een serieus gevaar voor het voortbestaan van het experiment Aarde/mens.

Zoals gezegd, een ander relatief groot deel van de mensheid heeft soms toch wel enigszins problemen met de manifestaties en expressies van deze ‘vredelievende’ islamieten, maar ontslaat zichzelf van een tot actie dwingend oordeel, door een struisvogel te imiteren. Ja,…ik weet het, sommige imiteren een bos wortelen, maar dat zijn lieden die beroepshalve mensen aan het lachen dienen te maken.  

kin

Terzijde moet worden opgemerkt dat het dierlijke gedrag tot imiteren van struisvogels, voornamelijk gebeurd door de overheden en leiders der Westelijk ‘beschaving’, waarmede zij dan ook een belangrijke voorbeeldfuctie vervullen.

De kuddes zijn in ’t algemeen gezapig en tevreden, waarbij maar een klein deel overduidelijk nerveus en angstig is.

Bij het uiten van twijfel aan het oordeel van hun herders, diens vazallen en dhimmi’s,, of zelfs ook maar de geringste kritiek op de subversieve en moorddadige acties te midden van hun kudden door deze verderfelijke moslims, worden zij echter onverbiddelijk tot de orde geroepen en zwaar gestraft.

De totale chaos, vernietiging van waarden, cultuur en menselijke waarde is voornamelijk te wijten aan het ontbreken van enige vorm van ‘geweten’ bij het leidinggevende deel van het volk. Een diepergaande analyse in deze is beschikbaar in bijlage;  ‘Waarom overheden hun eigen burgers vermoorden’

Ik zal in deze samenvatting niet te zeer uitweiden, ofschoon bovengenoemde aspecten wel een beslissend deel uitmaakt van mijn uiteindelijke oordeel, te benoemen in de laatste sectie van deze rapportage.

 

 Sex;

se
Dit beladen onderwerp vereist uiteraard een diepgaande analyse. Sex en liefde worden mondiaal abusievelijk met elkaar verward. De bijzonderheden omtrent deze zal ik eveneens in het eindverslag gedetailleerd vermelden. Hier hoop ik te kunnen volstaan met de beperkte schildering in grote lijnen.


Een van de ernstigste, meest serieus beschouwde uitdrukkingen die men daar bezigt is ‘De liefde bedrijven!’ Ja, echt waar!

Men maakt zichzelf en anderen steevast wijs, als een soort mantra in permanente conditionering, dat liefde gelijk staat aan sex! Het allermooiste buiten altruïsme wat op aarde aan mentale en lichamelijke expressie mogelijk is, hebben zij omlaag gehaald op de meest mensonterende wijze. In feite is het woord sex, net als de uitdrukking God, verworden tot een misselijkmakende term en onderwerp, en rust er een taboe op de begrippen door hen die deze in alle ernst nog beschouwen in de zuiverheid waarin deze aanvankelijk zijn ontstaan.

Sex is vrijwel niet meer los te zien van kinderverkrachting, wat men met een politiek correct woord pedofilie noemt, hoererij, verkrachting, echtelijke ontrouw, pornofilms, en ‘vrije’ sexuele opvoeding. Kortom elke vunzige onbeheerste oprisping van hormonale begeerte wordt in de meest beestachtige vormen in de praktijk gebracht.

Zelfs bij het ‘beschaafde’ deel van de bevolking die zich niet per definitie te buiten gaan aan dergelijke perversiteiten, is het een norm te spreken over liefde en liefhebben, wanneer men de lichamelijke samensmelting voor ogen heeft. Het linkse knuffelvolk is zelfs van mening dat de invoering van de sharia hen meer ruimte zal bieden deze ‘sport’ in alle beestachtigheid te kunnen bedrijven.


Het moet gezegd, in deze context zijn de islamieten de rest van de ‘beschaving’ ver voor. Zelfs buiten de ‘harems’ die zij zich daartoe verschaffen, bedrijven zij die ‘liefde’ met verve en buitengewoon enthousiasme in voornamelijk de westerse wereld, alwaar zij de daar als ratten alle kanten uit vluchtende vrouwen en kinderen, met religieus geweld zelfs tot ‘liefde‘ dwingen. Aanvankelijk tot meerdere eer en glorie van hun god en profeet, maar voornamelijk uiteraard om de wereld met hun verderfelijke zaad te verstrooien opdat er nog meer ‘vredelievende’ kindertjes geoogst zullen worden.


Terzijde nog even opgemerkt dat de Staat, vrijwel alle ‘geloofsgemeenschappen’, als zowel de bevolking in het algemeen overtuigd is van het feit dat ‘sex synoniem is voor liefde’! Voor die dames en meisjes die hun ‘eer’ wensen te bewaren tot zij de overtuiging hebben dat ze die ‘liefde’ met de juiste persoon gaan bedrijven, worden vaak publiekelijk bedreigd waarbij men zeer denigrerende benamingen bedenkt, zoals daar zijn; ijskonijn, droge doos, smerige  trut, leeghoofd, kutwijf, ouwe  vrijster, gore slet, en zelfs stoephoer!

  

Humor;

ob
Ongetwijfeld zult u zich afvragen, ‘Maar was daar dan helemaal geen humor?’.

Awel!… Ondanks de benarde, mensonterende omstandigheden waarin de volkeren  vertoeven, doen zich in incidentele gevallen en situaties gebeurtenissen voor die uitermate hilarisch zijn.

Enkele voorbeelden daarvan zijn de momenten waarop politici in het openbaar hun leugens zonder blikken of blozen op lollige wijze verkondigen en daarbij werkelijk de stellige indruk wekken ze zelf te geloven! Doorgaans benoemd men deze festiviteiten als dialoog en debat.

Een ander voorbeeld kan worden gevonden in de tegenwoordig steeds frequenter voorkomende discussies, die het uiterste vergen van de deelnemende partijen.

 

di

Men zou haast in de verleiding komen te menen dat het hier een voorbeeldfunctie betreft ten behoeve van de  zelfredzaamheid der bevolking. Hoezeer hun streven daarop vaak aanstuurt, is kan dat slechts ten dele waar zijn, vermits deze nobele intentie tijdens de passie van het verhitte debat beslist geen prioriteit bezit. Ook niet onvermeld mag blijven dat het aantal ‘waarheidskenners’ opzienbarend in aantal is toegenomen, wat des te opmerkelijker is omdat het gemiddelde intelligentie niveau in sterke mate is afgenomen.

  

Huidige toestand van de mensheid;

dood
De desastreuze ondergang van diverse ‘beschavingen’ zoals, Atlantisch, Lemuria, Gondwanaland, Agartha, etc…in aanmerking genomen en de voortdurende  navolging van het virus ‘conformisme’ en pandemische aard van het mondiale ‘egoïsme’, rechtvaardigt deze extreme stand van zaken geen enkele hoop van slagen betreffende het Aardse experiment.

Ondanks mijn gebrek aan expertise en oorzakelijk inzicht betreffende slavernij tijdens voornoemde ‘beschavingen’, meen ik toch te mogen concluderen dat het houden van slaven nog steeds een universele aanvechting is en klaarblijkelijk voornamelijk genetisch is bepaald. Door de eeuwen heen heeft men andere volkeren overvallen en de overlevenden tot slaaf gemaakt, de vrouwen tot hun concubines gedegradeerd en ook de kinderen sexueel misbruikt, alsof dat een normale reguliere gang van zaken is!

Zelfs heden ten dage, nu slavernij in de meeste ‘beschaafde’ landen zelfs bij wet verboden is, zien zij kans dit verderfelijke gedrag in kleinere kring alsnog te realiseren, doormiddel van dat wat men ‘huwelijk’, noemt, ‘samenleving’,  souteneurschap, en zelfs op wat grotere en extremere schaal door wat in deze bizarre tijden het verwerpelijke grooming’  wordt genoemd.


Evenwel zou de oorzakelijkheid in de eerder genoemde genetische structuur kunnen worden gevonden, gezien het feit dat op deze evolutielijn de mensheid er al die tijd, naast het genoegen van genocide, al een duivels genoegen in schiep om complete tribes, rassen en bevolkingsgroepen uit te moordden, te verkrachtten en tot slavernij dwong.

Einde voorlopige verslag ten aanzien van de indrukken en ervaringen mijner existentie in deze.

Te zijner tijd, na herstel van mijn zwaar geschokt innerlijk Wezen en welzijn, zal ik u uiteraard een uitvoerig en volledig verslag doen toekomen van mijn bijzondere, enerverende missie ‘Aarde’.

 

kinder
 

 

 • Eerste aanbeveling

Voor alle volledigheid zou ik een aanbeveling willen doen aan uwe Hoog Geachte Leden, op grond van mijn uiteraard subjectieve, persoonlijke ervaring en diepe intense emoties.  Zoals eerder vernoemd in mijn verslag, is de totale amnesie, aanvangende bij de geboorte, mi. een onwenselijk of foutief neveneffect wat er toe leid dat baby’s, hummeltjes, kleutertjes en kleine mensjes, geen enkel benul hebben van de verziekte wereld om hen heen. Derhalve zijn zij naar mijn bescheiden oordeel volkomen onbevangen en onschuldig in hun diepste aard en wezen.


Vandaar dat ik de wens uit, een speciale planeet te mogen creëren teneinde deze zieltjes op te vangen, en voor de tijd die daar voor nodig is te voorzien van een prachtige onaangetaste natuur, onder begeleiding en toezicht van beschadigde, maar aan zichzelf trouw gebleven zielen.

 • Tweede aanbeveling

Mij bewust zijnde van de enorme subjectiviteit en depressieve teneur van dit verslag, dient toch te worden opgemerkt dat er tijdens het experiment wel enige positieve en veelbelovende ontwikkelingen plaatsvinden. Als u mij toestaat zou ik die graag willen benoemen als de ‘Lotus’. De bloem die zelfs te midden van een vuilnisbelt in haar volle pracht en glorie oprijst. Op de aarde een symbool voor de onverzettelijkheid en kracht van het schitterende, mooie geestelijke keven.


Daar is natuurlijk ook de Muziek! Vaak beoefend door zielen die de behoefte voelen hun innerlijke wezen en emotionaliteit uit te drukken met prachtige stemmen en in schitterende klanken van solo’s en akkoorden op een onwaarschijnlijke verscheidenheid aan instrumenten. Talloze vormen in deze wijze van klank-expressie brengen onwaarschijnlijk veel mensen in verrukking en extase waarbij het hen vaak helpt voor even bij zichzelf en hun gevoelvolle innerlijk te komen.

 

 • Opmerking 1:
Helaas zijn er ook muziek-stromingen die appelleren aan de diepste en laagste instincten van de menselijke geest. Het gaat hierbij om geluiden die rechtstreeks uit diepste gekrochten van de hel komen en de menselijke ziel intrinsiek aanzetten tot haat, geweld, zelfdestructie en totale vernietiging.
dui

 

non
 • Opmerking 2:

  Ook de Cultuur mag ik niet te kort doen. Veel soorten artistieke expressie in onnoemelijke hoeveelheden overspoelen de Aarde, waarbij het tot bezinning brengende en introspectieve aspect niet onderschat mag worden.

Vaak spruit deze behoefte tot repliceren van de natuur en haar verscheidenheid aan vormen voort uit een onbedwingbare wens zelf te ‘Scheppen’!


Helaas zijn ook daar subversieve elementen in geïnfiltreerd en hebben de kudde op indoctrinerende en gezaghebbende wijze gedwongen volkomen absurde ‘abstracties’ te accepteren  als volkomen onbegrijpelijke, maar desalniettemin ‘waardevolle kunst’! Deze verderfelijkheid kan gezien worden in het licht van de opmerking over ‘helse muziek’ onder de alinea; Opmerking 1.

Zielen die ondanks hun niet aflatende, onvoorwaardelijke liefderijke inzet in de strijd tegen de krankzinnigheid ten onder gingen. Zoals u zelfs beter weet dan ik, is er ondanks de perfecte organisatie ten aanzien van de ‘incarnaties’ op Aarde, een speculatief en variabel element, waarbij ook de ‘toevals factor', dikwijls een niet onbelangrijke rol speelt in het verloop van de algemene existentie.

Het mag evident zijn dat de Zielen die werkelijk altruïstische liefde hebben getoond en bewezen op elke mogelijke wijze in bescherming dienen te worden genomen, waarbij de aanbeveling ‘nooit meer te incarneren op Aarde’, een belangrijk en dringend advies ter zelfbescherming dient te vormen.

 

mosl
 • Opmerking 3:

  Het ligt in de lijn der verwachting dat de mensheid zich ook zonder noemenswaardige problemen gewillig zal voegen naar de te verwachte beslissing van de Raad.

Zoals uit het voorgaande duidelijk is gebleken, hecht men op Aarde zelf geen enkele waarde aan kwaliteit en vrijheid, getuige de geringe zeldzame weerstand onder de kuddes tegen hun vernietiging door het ‘vredelievende’ volk. Men accepteerde ook de waanzinnige wereldwijde tsunami van ‘vredelievende’ moslims aangestuurd door hun eigen overheden opmerkelijk bereidwillig. Zij laten zonder enige weerstand hun vrouwen en kinderen verkrachten, molesteren en verminken, waarbij ze zich verschonen door te wijzen op de ‘wet’ die voorschrijft dat men; ‘Geen eigen rechter mag zijn’!

Kennelijk een normatieve restrictie om überhaupt iets te ondernemen. Men is derhalve te angstig, te beroerd, te lui, te arrogant of volslagen ongeïnteresseerd, en in ieder geval te laf om zichzelf en de hunne te verdedigen. Wellicht dat deze gebreken ook intrinsiek met hun genetische structuur zijn verweven, daarover kan en mag ik bij gebrek aan expertise geen stringente uitspraak over doen. Bijgevolg is er dus geen enkele tegenstand van betekenis te verwachten van deze mensheid die geen enkel waarde hecht aan vrijheid en het leven, laat staan dat zij daar respect voor zou opbrengen.

 • Slotopmerking:

Hand in eigen boezem;

Helaas kan ik mezelf niet geheel en al buiten beschouwing laten. Ook ikzelf ben besmet, zwaar aangetast door de verderfelijkheid van het aardse leven. ‘Wie met pek omgaat wordt door pek besmet.’ is een simpele, gevleugelde waarheid daar op aarde. Het is een feit dat de crimineel zelfs in een wildvreemde omgeving, voor de avond om is een aantal ‘vrienden’ om zich heeft. Maar dat een fatsoenlijk mens blij mag zijn mocht er in het leven drie vrienden worden gevonden.  Dat het leven in geestelijke en lichamelijke vrijheid feitelijk onmogelijk is, dat de druk van de buitenwereld dermate zwaar, misleidend en gewelddadig is, evenals de geestelijke armoede die er in het algemeen heerst en de schier onmogelijkheid geestelijk gelijkgestemden te vinden, mag als verklaring worden gezien, niet echter als excuus.

Bijgevolg zal de slot-aanbeveling mijn eigen persoon dus niet uitsluiten. 

 

leg
 • A Resumé;

 

Overheden in het Westen laten opzettelijk enorme moslimbendes hun bevolkingen, mishandelen, verkrachten bestelen en vermoorden.

Overheden zetten zonder vorm van proces talloze volkomen onschuldige burgers gevangen.

Overheden ontwerpen wetten die zelfs van elk rechtgeaarde ziel onmiddellijk een misdadiger maakt.

Overheden laten bewust de massa’s in twijfel over de algemene noodtoestand, waarbij zij de leugen hanteert teneinde extra verwarring, angst en onvrede te verspreiden.

Overheden bestelen en knechten hun eigen burgers.

Overheden doen er alles aan de misdaad welig te laten tieren, (nog geen 15% wordt werkelijk opgelost) om de sfeer van angst en ontzetting in de kudde te consolideren, ten einde hen afhankelijk te houden van overheids-’bescherming’!

Overheden zorgen dat het volk arm blijft, en hun religies houden het volk dom.

Overheden dragen er nauwgezet zorg voor dat het algemene onderwijs niet het niveau kan ontstijgen waarop het individu zich mogelijk als zelfstandig wezen zou gaan beschouwen! Dat deze misvatting, een zelfstandig wezen te zijn, als gemeengoed wordt beschouwd is een gotspe, geboren uit arrogantie en gebrekkige zelfkennis!

Overheden tolereren geen enkele kritiek op hun beleid ten aanzien van de wereldwijde islamisering. In het Westen wordt dit onverwijld bestraft met zware geldboetes, maar vaker met gevangenisstraf, waarbij men in het Oosten onmiddellijk overgaat tot het vermoorden van de  persoon in kwestie.

Overheden sturen hun burgers oorlogen in, ter consolidatie van hun economie, ter vergroting van hun macht en ter meerdere eer en glorie van hun verziekte ego.

Overheden zijn van mening dat er momenteel te veel ‘uitvreters en overbodigen' zijn, die men wil vermoorden. Daartoe hebben zij speciale programma’s ontwikkeld die de depopulatie garanderen.


De VN en EU, hebben in samenwerking met de grote bankenkartels in elk land in het Oosten de leiding vervangen door de moslimbroederschap, wat hen meer garantie bied ten aanzien van hun fantasieën over een te grondvesten ‘Nieuwe Wereld Orde’.

De MSM, is volledig onder controle van de ‘elites’ en hun vazallen waardoor de bevolking geen enkel idee heeft van wat er zich werkelijk afspeelt in hun wereld. Geloofsgestoorden, aangestuurd door hun eigen zieke fanatische leiders en gesteund door Westerse overheden, vermoorden iedereen die niet tot dhimmi wenst te worden gedegradeerd.


Het volk heeft geen enkele kans om in redelijkheid haar stem te laten horen, en daar waar dat in sporadische gevallen wel lukt, wordt die overschreeuwd door moslims, provocateurs en door politie en legers van de betreffende overheden.


De hypocrisie is ongelooflijk in omvang toegenomen. Regeringsverantwoordelijken staan regelmatig met breed lachende uitgestreken smoelen voor de camera’s en vertellen met droge ogen dat alles oké is, en dat men vertrouwen dient te hebben in de oneindige wijsheid en inzicht van hun grote leiders. De totale anarchie heeft op vele plaatsen zowel in het Oosten als Westen reeds toegeslagen.


Ontwikkeling van het mentale en geestelijk welzijn en inzicht, wordt niet alleen ontraden en ontmoedigd, maar is zelfs strafbaar gesteld! Totale ontreddering en verlies van het ‘geloof’ der mensen in de Sturende Goddelijke Oorzaak, veroorzaakt door het verraad van hun kerken en diens leiders. De misdadigheid en anarchie neemt zienderogen toe, alsmede de mensonwaardige wijze  waarop men tracht het vege lijf te redden.

Het algemene gebrek aan normbesef, moraal,  ethiek, en wezenlijke zelfkennis is bij al die miljarden schapen en hun herders tegenwoordig gemeengoed. De kuddes laten zich echter gewillig naar de slachtbanken leiden. Het meest opmerkelijk is nog dat na al die duizenden jaren vrijwel iedereen naar anderen keek, en nagenoeg niemand het nodig vond in zichzelf te zoeken naar ‘waarheid’.

Kortom, de waanzin is over de top… er is geen terugkeer mogelijk!

 

dual
 


Geen van de oorspronkelijke doelstellingen, wensen en mogelijkheden, gekozen door de  existerende ziel, zijn op waardige wijze te realiseren in de verziekte, verdorven, wereldse maatschappij. Mij is helaas niets bekend van; ware liefde, ethiek, altruïsme of anderszins redelijk  menselijk gedrag.

 • Op basis van al het voorgaande en daaruit onvermijdelijk voortvloeiende gevolgtrekking, dat deze mensheid zichzelf heeft verraden en haar persoonlijke integriteit en vrijheid heeft verkwanselt voor geld, macht, roem, eer, ter meerdere eer en glorie van hun ego, is er geen enkele rechtvaardiging tot verdere consolidatie van het ‘experiment’ bevonden. 

Voorlopige slotconclusie met nadrukkelijke aanbeveling ten aanzien van het buitengewone ‘Experiment Aarde’: “ Immediate termination… Destroy!”

 

 

Getekend onder pseudoniem; H.T. Linsky, (SOFEC)
Voorlopig verslag ten behoeve van de missie Experiment Aarde.
codenaam; ’Tuchtschool voor moeilijk opvoedbare zielen.’  
('Reform school for maladjusted souls.’)

 

cha
 • Ps: Persoonlijke noot;

  Het volgende mag niet worden gezien in het licht van ‘zelfmedelijden’, omdat het slechts een verklaring betreft  van mijn uiteindelijke beslissing.


Ik ben misleid, geschoffeerd, geïntimideerd, geprovoceerd, belogen, bedrogen, bestolen, uitgezogen, zwaar mishandeld, neergestoken, beschoten, psychisch en bijna fysiek verkracht en bijna vermoord. Daarnaast is mij vrijwel elk referentiekader tot sociale interactie en respons ontvallen door de eigen wijze waarop ik expressie gaf aan mijn persoonlijke wereld- en levensvisie, in overeenstemming met mijn innerlijke taak.

Al deze onverkwikkelijke zaken kunnen echter niet verhullen dat de ernstigste en meest zorgelijke handicap bestond uit de blokkade van mijn herinneringsvermogen ten aanzien van wie ik ben en waarom ik daar was!

Op basis van dit laatste gegeven zal ik dan ook geen enkele missie meer aanvaarden, tenzij er door uwe Heren van de Raad verregaande concessies worden gedaan ten aanzien van het ‘verplichte amnesie’ aspect.


Kortom. “Ik heb er m’n buik van vol!”

 


 

Bijlagen en supplementen.
Voor de algemene samenvattingen zie;


http://ejbron.wordpress.com/

http://www.amsterdampost.nl/

http://barenakedislam.com/

Linsky op E.J. Bron

Gefilterde, toegespitste en gedetailleerde informatie;

De ‘Grote Oorlog’ tegen de mensheid!

Tijd voor een nieuwe perceptie!

Het verbod op Leven en zingeving!

Waarom overheden hun eigen burgers vermoorden

’t Is simpel!

Geconformeerde hypocrisie

Maatschappij- en islamkritiek, of vragen stellen, worden voortaan als misdaden beschouwd!

NEGEREN, DISTANTIËREN en DOODZWIJGEN! 

Eendracht…de laatste kans?

Islamisering, genocide & depopulatie!

Het verhaal van “Hij die Weet”

Europees Arrestatie Bevel

“De vermoorde onschuld van Slobodan Milošević”

Het schokkende verhaal van Kathryn Bolkovac

Het grote eindspel!

Het grote dilemma…

Overpeinzingen van een Brabantse boerenlul.

Er is niks nieuws onder de zon!?

Waarom er zoveel moslimknuffelaars zijn….!

Elk volk heeft de leiders die het verdient!

Flikker toch op!


log


Commentaren op dit artikel zijn te lezen op;
http://ejbron.wordpress.com/2012/06/23/aanklacht-tegen-de-mensheid/#comment-20265