Het mag duidelijk zijn dat wij momenteel leven in een tijd, waarin zich vele veranderingen voordoen al dan niet ten goede van onze goede Moeder Aarde en de daarop vertoevende mensheid. Steeds meer vreemde en bijzondere zaken doen zich voor die een onontkenbare invloed op uitoefenen op onze samenleving.

 • UFO activiteit neemt steeds meer toe. In sommige steden is het dagelijkse kost.
 • Over de gehele wereld worden steeds meer cropcircles gevonden en niet enkel in gewassen. Boodschappen, codes uit een andere realiteit!?
 • Channelen is steeds meer een geaccepteerde vorm en bron van informatie en zelfs van religie geworden.!?
 • Steeds meer mensen ervaren vreemde invloeden van entiteiten, waarvan zij zelf menen dat deze van engelen, gestorvenen, buitenaardsen komen, danwel bovennatuurlijke of buitendimensionele existenties vertegenwoordigen.
 • Er vinden steeds meer ontmoetingen plaats met ufonauten, engelen, bekende en onbekende natuurgeesten.
 • Men spreekt over het veranderen van de Schuman-frequentie. De trilling van de aarde zelf zou verdubbeld zijn.
 • Ons hele zonnestelsel zit binnenkort in de 'Photon-Belt'. Wat is hier van waar?
 • Steeds vaker worden er mensen onzichtbaar. Individueel, maar ook collectief.
 • Er blijken steeds meer gebieden te zijn waar men verdwijnt in andere dimensies en alwaar de ons vertrouwde tijd en natuurwetten niet meer kloppen.

Niettegenstaande dat er voor veel van deze raadselen een minder spectakulaire en natuurlijke verklaring blijkt, zijn er voor veel van deze verschijnselen sterke aanwijzingen en/of bewijzen, alsmede betrouwbare getuigen, dat er meer aan ten grondslag ligt dan onze gewone bekende fysica. Zelfs in de quantum-fysica heeft men op atomair niveau te maken met verschijnselen van onbegrijpelijke en singuliere aard. Onder bepaalde condities komt het voor dat een lichtdeeltje [photon] zich in haar totaliteit op twee verschillende plaatsen tegelijk bevind!

Enkel een blinde ziel zal al deze overduidelijke tekenen volledig negeren en vast willen blijven houden aan het oude wereldbeeld, wat ons duizenden jaren ten dienste heeft gestaan. Nu echter is het tijd om aan een nieuw bewustzijn vorm te geven, wat ons in staat moet stellen om de grote universele, collectieve en persoonlijke veranderingen op de juiste wijze te accepteren en te integreren in ons dagelijke levenspatroon. Daaruit kunnen we dan conclusies trekken en ons een nieuw beeld van de Aarde het Universum en onszelf verschaffen. Enkel met een eerlijke open mind, gevoed door een gezond objectief-critisch vermogen, zal men de nieuwe verschijnselen kunnen begrijpen en plaatsen in ons huidige en toekomstige bestel.

Wij zijn er ons zeer wel van bewust, dat er steeds meer onderzoeksorganisaties ontstaan. Nochthans wij zijn ook van mening dat er niet teveel kunnen zijn om de enorme hoeveelheid materiaal die ons heden tendienste staat te ordenen, te verwerken. Eendracht maakt macht. Velen handen maken licht werk. Daarom heeft het MUFOOZ zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk meldingen te verzamelen, om daardoor een goed algemeen overzicht te kunnen verkrijgen ten aanzien van de vele vreemde verschijnselen die zich aan den volken voordoen.

Zeer zeker willen we ons dus ook niet beperken tot UFO's alleen, maar juist vooral die gevallen verzamelen, welke het karakter van een tijds-anomalie vertonen. Hiermede wordt bedoeld, ervaringen waarbij men tijd kwijt is ofwel tijd in de verkeerde volgorde ervaart, danwel zelf tijd bewust of onbewust manipuleert. Ervaringen waarbij men andere tijden cq. dimensies/sferen ervaart.

Blijkbaar is het niet algemeen bekend dat de zogenaamde Cropcircles niet enkel in graan voorkomen. Daarom zullen wij ook bijzondere aandacht schenken aan pictogrammen, in alle gewassen, ijs, rotsen, in het zand enz.

Onze doelstelling is om samen met u vast te stellen in hoeverre de veranderingen, op onze planeet en aan de psyche van de mensen in het algemeen en het individu in het bijzonder, al plaats hebben gevonden en vinden teneinde een nieuw beeld van de 'Werkelijkheid' te creëeren.

 • Alle meldingen zullen zorgvuldig, met integriteit en in de grootste vertrouwelijkheid worden behandeld.
 • Niemands naam zal worden vermeld. Tenzij men daar uitdrukkelijk toestemming voor verleent.
 • Uw meldingen zullen worden weergegeven in uw eigen woorden, met een eventueel commentaar of toevoeging onzerzijds.
 • Indien u dus wenst word er zelfs helemaal geen melding van gemaakt. U kunt dan dus ook gewoon enkel uw verhaal kwijt.

 
 

U kunt uw verhaal doorbellen op Telefoon nr. 040 2521711
De knop
Meld Hier in het frame hiernaast is voor online-meldingen
Vermeld dan ook uitdrukkelijk of u toestemming verleent om uw relaas te publiceren

Mogelijkerwijs en indien noodzakelijk, zullen wij u op afspraak bezoeken.