Het mysterie van ons 'Zelf'

H.T. de Kroon

 
 

Verbijstering, ongeloof en totale verwarring waren zo ongeveer de elementen die sedert geruim tijd mijn gevoelsleven grotendeels bepaalden! Lange tijd heb ik me gekoesterd en gewenteld in de het geloof en vertrouwen dat onze toekomst verzekerd wordt door de aanwezigheid van 'Ruimtebroeders' die het wel en wee van ons aardlingen al eeuwen lang nauwgezet in de gaten houden. Dat we leven in een universum vol mysteriën en op een wereld met ontelbare geheimen en in een lichaam wat we nog maar nauwelijks kennen, met een brein wat nog maar voor 20% wordt gebruikt!! Met onblusbaar vurig enthousiasme was ik in deze schitterende futuristische speeltuin op weg naar de 'kern van mijzelf' langs de wonderbaarlijke wegen die de Goden mij hebben bereid.

Maar nu zijn al deze prachtige overtuigingen geheel en al aan het wankelen gebracht door een groot aantal 'kritische' media, zoals kranten, radio en natuurlijk Discovery!

 • Religie, esoterica en spiritualiteit zijn enkel geniale constructies om de massa dom en in toom te houden en Sai Baba is een goochelende illusionist!
 • Mythologie is geen verre geschiedenis, maar een fabel voor grote mensen.
 • De lijnen in Nazca zijn niet meer dan de sporen van zwerfkeien. Soms echter veroorzaakt door de slepende staart van woestijnezels met gevoel voor wiskunde.
 • Dolfijnen blijken gewoon vissen en onderaardse steden zijn ontsproten aan het koortsige brein van onverantwoordelijke fantasten.
 • Channeling is een illusie die ontstaat door kortsluiting in het electrische circuit van onze hersenen.
 • De landing op de maan is een gigantische fake. En het gat in de pool bestaat ook al niet! Of wel?
 • UFO's zijn echt niet meer dan gewone en onbekende natuurverschijnselen en in sommige gevallen geheime projecten van de regering, met het doel psychologische verwarring te scheppen onder de goedgelovige mensheid.
 • Graancircels worden gewoonweg door mensen gemaakt en soms door de wind, als de egels er geen zin meer in hebben.
 • Conspiracy door schaduwregeringen of andere onverlaten is in feite onmogelijk en die dat toch gelooft is ziek en moet worden heropgevoed.
 • En de geest wordt geboren uit de juiste combinatie en rangschikking van materie, moleculen en atomen!!!
 • Ook moeten wij ophouden met denken, dat doet de regering voor ons!
 • Kortom...er bestaat ook geen Zelf!

Met uiterste inzet van mijn, in de aard luie geest, heb ik het gelukkig uiteindelijk toch gepresteerd om de moedeloosheid, die van dit alles het gevolg van was, te overwinnen.

Denken voor ons zelf

Door de enorme overvloed aan informatie over esoterica, conspiracy's, UFO's, graancircels, channelings en alle discussie die daarmede gepaard gaat, wordt het steeds moeilijker om door de bomen het bos te zien. De ene theorie is nog tegenstrijdiger en fantastischer dan de ander en als er al vragen worden gesteld, zijn deze vaak eerder gericht op de wens dat in zulke futuristische beschouwingen onze persoonlijke en collectieve problemen voorgoed door deze gang van zaken, verdwenen zullen zijn. Zoals gewoonlijk proberen we de eigen verantwoordelijkheid weer op anderen te schuiven.

De aliëns lossen het wel op!

Wat de staat, de politiek, de politie, het leger en wij zelf niet konden, mogen zij nu doen.

De aliëns kunnen alles!

Blijkbaar zijn wij nog steeds niet volwassen en lopen liever aan het handje van E.T. Het ergste van alles is nog wel dat deze aanhankelijkheid (afhankelijkheid) voornamelijk gepropageerd en geprofileerd wordt in voornamelijk 'spirituele' kringen en de zogenoemde 'New Age' wereld.

De kreet 'Houd van je zelf!' wordt dan ook dankbaar in steeds grotere mate gepraktizeerd. Echter blijkens de resultaten in ons maatschappelijk en sociale bestel verwarren toch steeds meer mensen het begrip Zelf Liefde met zelfzucht, waarbij de eigen verantwoordelijkheid natuurlijk ter zijde wordt geschoven en dus toch op anderen wordt afgewenteld.

'Heel je zelf!' is ook al zo'n gevleugelde uitroep, die heel wat minderwaardigheidscomplexen oplevert bij mensen die deze kunst tot op heden niet onder de knie hebben kunnen krijgen, want blijkbaar kunnen de meesten van ons toch nog niet zonder dokters en Jomanda's. De ziekenhuizen zijn ook nog steeds overvol, maar voor die nog enigszins ter been is blijkt er hoop. Deze kan zich vervoegen bij een van de ontelbare Healing-day's, 'workshops' en spirituele cursussen die momenteel overal worden gegeven.

De 'Celestijnse Belofte' bijv. lag koud één week in de boekhandel, toen er al tal van deskundigen bleken te zijn die tegen betaling (uiteraard) van soms wel 650,- ons graag wilden vertellen hoe wij dat boek inhoudelijk als lezer konden en moesten begrijpen. We mogen ons toch wel gelukkig prijzen, met zo'n enorm groot aanbod aan leraren. Tenslotte zijn we hier om te leren!

Maar is dat wel zo?

Zolang we zelf geloven, die onnozele stakker te zijn die zelf niets weet en voornamelijk tegen betaling, iets over zichzelf te weten kan komen, zal dit soort praktijken blijven floreren. Om al die leerstof en kursussen te kunnen betalen, zullen we overigens ook nog heel hard en lang moeten blijven werken! En dat gaat natuurlijk weer af van de tijd die we aan ons zelf hadden kunnen besteden.

En hoe is dat allemaal te rijmen met die andere uitroep, 'Ik ben mijn Eigen Oorzaak!'?

Wat is de waarde van die stelling, zolang we aan een ander vragen, wie en wat we zijn? Waarom is het zo moeilijk om in te zien dat we inderdaad ons zelf 'scheppen' en dat er feitelijk niets te leren valt! Wel eens op gelet dat wanneer we iets willen weten of leren dat we een magnetisch centrum creëren om alle benodigde informatie aantrekken, teneinde het sluimerende antwoord in onszelf te wekken? Dat onze enige opdracht er uit bestaat dat we ons zelf herinneren! Gaan begrijpen hoe we zelf alles creëren!

Mentale luiheid is een groot goed en stelt ons in de gelegenheid anderen voor ons te laten denken. We accepteren liever het persoonlijke gekleurde, voorgeprogrammeerde beeld van anderen over ons zelf, dan dat we aanvaarden dat de enige wetenschap over het Zelf, in ons Zelf is!!!

Het gigantische geniale spel, 'Vergeet wie je bent' is dermate geperfectioneerd, dat we zelfs een 'innerlijke criticus' hebben ontwikkeld. Als allerlaatste redmiddel ter handhaving van de status quo zal dat ons weerhouden te herkennen wie we werkelijk zijn en de mening van andere ten aanzien hiervan laten prevaleren. Zeer zeker als die zich ook nog een indrukwekkende titel aanmeet. We presteren het werkelijk om permanent tegen ons zelf te liegen!

Over de golfstructuur van denken en zijn

Ons bewuste en onbewuste leven speelt zich af op een aantal frequenties, die aantoonbaar zijn, middels bijvoorbeeld biofeedbackapparatuur. Grofweg kan men stellen dat deltagolven liggen tussen 0-4 Hz, thêtagolven tussen 4-8 Hz, alphagolven tussen 8-12 Hz en bêtagolven van 12 tot ± 30Hz per/sec.

Normale dagelijkse bezigheden en de gemiddelde bewustzijns-toestand speelt zich voornamelijk af op Bètha niveau, zijnde trillingen van 16-30 Hz. 'Gemiddeld' moet hier nogal genuanceerd worden opgevat, omdat elk mens natuurlijk in zijn aard verschilt. In het algemeen echter kenmerkt de dagelijkse routine zich door het produceren van veel bêthagolven.

In ontspannen staat worden deze rustiger of verdwijnen soms helemaal om plaats te maken voor alphagolven. Deze toestand is per definitie goed geschikt om te studeren en te concentreren mits er een zeker percentage bêthagolven bij zijn. Met enkel alpha beseft men de situatie vaak niet.

Thêtagolven markeren vaak de overgang van waken naar slapen, waardoor men in een waak-droom toestand verkeert. Ook zijn het vaak deze golven die optreden vlak voor een plotseling bijzonder begrip of een lang gezochte oplossing. Doormiddel van experimenten met een biofeedback apparaat een zogenoemde Brain Tracer, is ontdekt dat het mogelijk is om een enorme bovenbewuste staat te bereiken, waarbij geen enkele hersenactiviteit geregistreerd wordt! (een andere keer meer hierover)

Deltagolven worden tijdens de slaap geproduceerd. Hoe dieper de slaap hoe langzamer de golven. Let wel, dit gaat niet op voor droomperiodes. Als we goed opletten tijdens dromen en in die schemer toestand tussen waken en slapen, merken wij dat we daar eigenlijk alles normaal vinden. Onze geest is blijkbaar heel goed thuis in die 'onlogische' dimensies, waar we het ene moment op een paard zitten en dan ineens blijken te zwemmen met dolfijnen, die ook nog met ons praten en met mes en vork eten. Echter meteen als ons rationele verstand er aan te pas komt, wordt het vreemd. Onze normale rede wil alles verklaren naar normen en maatstaven die gerelateerd zijn aan de materiële en dagelijkse gang van zaken. Dan klopt het een en ander dus niet meer. We willen dan de regels van het ene spel op het andere spel van toepassing brengen.

Feitelijk is het zo, dat alle drie de frequenties zijnde Delta, Thêta en Alpha in het gehele universum en voor elke ziel bekend en volledig in thuis is. De voor ons dagelijkse bewustzijnstoestand de Bêtha-staat, schijnt een toegevoegde waarde te zijn! Het gaat hier om een dimensie of sfeer, waarin we de tijd als zodanig op sterk vertraagde wijze kunnen ervaren. Daarbij komt dat de aarde zelf een ijzerkern heeft, wat de traagheid extra versterkt.

Het grote experiment blijkt te zijn om de Bêtha staat in ons volledige wezen te integreren, zodat we net als in die drie ander frequenties zonder enige restrictie, vol bewustzijn van de ene naar de andere kunnen gaan! Tegelijk is dat ook de reden dat elke ziel die in de materie incarneert, het volste respect verdiend of het nu 'goed' doet of niet. Blijkbaar had niemand in de gaten dat de druk van de materiële dimensie zo zwaar zou zijn dat we daardoor ons zelf zouden vergeten! Het is en blijft een experiment waarvan niemand kan zeggen hoe dat gaat aflopen. Als de Bêtha-staat eenmaal geconsolideerd is en geïntegreerd in ons wezen, is er een wezenlijke dimensie toegevoegd aan de existentiemogelijkheden van de ziel!

Dit alles verklaard ook waarom dat de dingen ook inderdaad plaatsvinden. Het universum, onze eigen geest, vormt de werkelijkheid! In de anderen voorheen genoemde staten van bewustzijn hebben we al wensen gehad, die afhankelijk van hun intentie en mate van toegevoegde energie uiteindelijk uitgekristalliseerd zullen worden, echter meestal wel na verloop van enige tijd, omdat er natuurlijk aspecten aan kunnen zitten die voorbereidingen vereisen en het aanpassen van de situatie. Echter juist de aard en hoedanigheid van de materiële sfeer (de traagheid) stelt ons in staat om de oorsprong en het verloop van de creaties en de gebeurtenissen volledig kunnen volgen en analyseren.

Vaak echter zijn we dus tegen die tijd allang vergeten wat we ooit wilden en reageren dan ook stomverbaasd op wat er allemaal gebeurd. In het algemeen hebben we ons inmiddels in een positie gemanoeuvreerd, waarin de late bestelling ons helemaal niet goed uitkomt en ervaren we het gebeuren als slecht of negatief. Daarnaast dienen we natuurlijk ook te beseffen dat onze wensen vaak nogal tegenstrijdig zijn, waarbij de wens met de diepste intentie voorrang krijgt en die welke evenredig met energie worden gevoed, ons bestaan verwarrend zoal niet tamelijk hectisch kunnen maken.

Inneren en herinneren

Deze verhandeling vond zijn noodzaak in het feit van onze collectieve 'amnesie'!

Het verlies van ons geheugen tijdens het 'Spel', is er zoals uitgelegd, de oorzaak van dat we stomverbaasd zijn over wat ons nu weer overkomt. Ieder voor zich zal hier natuurlijk een groot aantal voorbeelden van hebben. In de context van dit artikel echter zullen we het voorbeeld van een zogenoemde ufo-ontvoeringen nemen, die met allerlei enge experimenten en dwangmatige sexuele handelingen gepaard gaat en dus over het algemeen als zeer negatief ervaren wordt.

We kunnen nu dus begrijpen dat wezens die in feite niet in de materie thuis horen, enkel de roep horen van ons onderbewustzijn. Dat is het waar zij op reageren. Onze menselijke stem wordt in principe niet eens gehoord! De realiteit van ons innerlijke wezen en onze diepste wensen, is voor hen veel reëler en duidelijker en geeft ze vanuit een eigen optiek en ethiek het recht daarop in te gaan.

We mogen hierbij dan ook vooral niet vergeten dat ons Essentiële 'Ik' overal van op de hoogte is en uiteindelijk Zelf toestemming verleent om in bepaalde gebeurtenissen betrokken te raken. Deze bijzondere ervaringen werken dan ook vaak als 'trigger' en dwingen de betrokkenen tot een dieper inzicht in zich zelf, waarbij herinneringen aan andere bestaansniveau's wakker worden alsmede een dieper besef van de meerdere realiteiten waarin we blijken te leven. Doordat hierover geschreven wordt of met anderen gesproken, kan dat leiden tot een bewustzijnsverandering bij veel mensen.

Confrontatie met ons Zelf

We leven heden in een wel zeer bijzonder tijd. Na het verloren gaan van een aantal grote beschavingen zoals Gondwanaland, Agartha, Atlantis en Lemuria, is nu onze tijd gekomen om balans op te maken. Na een voorbereiding van pakweg 12000-15000 jaar, is alle wetenschap en kennis geconcentreerd in voornamelijk de laatste 50 jaar. Feitelijk is de 'welvaart' van vooral de technologische ontwikkeling pas na de tweede Wereld Oorlog op gang gekomen. Allerlei hectische gebeurtenissen ontwikkelen zich momenteel in een razend tempo, waar nog bij komt dat ook de tijd sneller schijnt te verstrijken! De structuur en energiën van onze lichamen veranderen en de krachtlijnen der aarde worden met de dag sterker en blijken zich ook nog vaak te verplaatsen.

Bij dit alles vraagt men zich vaak verbijsterd af wat er allemaal gebeurd en hoe we dit allemaal moeten opvatten en begrijpen. Wel, iedereen die zich bewust is van de ontwikkelingen, wordt gedwongen tot eerlijk zelfinzicht! Het is de enige manier om niet door te draaien en het schept de mogelijkheid een basis te vinden die uiteindelijk onaantastbaar zal blijken te zijn! Niet iedereen zal in dit leven de opdracht voelen om 'Zich Zelf' te vinden, maar door de Universele versterking van alle energieën vallen de maskers en wordt eenieder toch gedwongen om kleur te bekennen.

Voorheen was het mogelijk om dicht in en bij elkaars aura's te vertoeven. Nu kan men merken dat wat er in iemand leeft zodanig versterkt is dat allerlei negatieve energien, zoals bijv. agressie, depressie of misleidende manipulatieve neigingen, niet meer subtiel te verbergen zijn! Het zal voor een leugenaar niet meer mogelijk zijn om zijn liegen te verbergen achter misleidende woorden. Een crimineel zal steeds openlijker uitkomen voor zijn misdadige bedoelingen. Materialisten worden steeds meer gebonden aan hun bezittingen. Daarbij het niet ondenkbaar is dat hun zenuwgestel vertakkingen gaat ontwikkelen naar bijv. de auto, waarbij een deuk in de bumper of een kapot achterlicht hen evenveel pijn veroorzaakt als een gebroken teen. Hun keuze is voor het ego, waarbij de wezenlijke gevoelens ondergeschikt blijven aan het verstand. De aura's van deze personen zijn zwaar en goed voelbaar.

Daarentegen worden natuurlijk ook de positieve energieën dermate versterkt, waardoor de behoefte aan introspectie en eerlijkheid steeds meer toeneemt. Het handelen van mensen die dit zo voelen is steeds meer gericht op het belang en geluk van iedereen waar zij binding mee hebben. Het delen en bouwen met elkaar, in respect en liefde, is hen de belangrijkste drijfveer van handelen. Voor hen maakt het begrip 'volwassen' plaats voor 'verantwoordelijk kind'. Dogma's, racistische en sexuele vooroordelen en maatschappelijke dwang wijken voor het inzicht dat het leven alleen in geestelijke, lichaamelijke en sexuele vrijheid te genieten is, als het onschuldige maar verantwoordelijke kind in ons leeft! Een ander belangrijk kenmerk is ook dat zij steeds minder in het verleden of in de toekomst leven, doordat zij zich steeds meer bewust worden van de reikwijdte van 't moment NU! Voor hen gaat de maatschappelijke en cultureel bepaalde moraal steeds meer wijken voor een diep gevoelde persoonlijk ethiek. Ook ontwikkeld men een groeiend vertrouwen in het 'Hoger Zelf', ontdekkend dat dit enkel perfectie kent.

Ieders aura wordt goed voelbaar en onder bepaalde omstandigheden zelfs zichtbaar. Het is voor mensen met te grote tegengestelde waarden dan ook vrijwel onmogelijk om in elkaars energieveld te blijven waardoor dan bewust of onbewust enige afstand wordt genomen. Momenteel ontstaat er steeds meer clustering van mensen die elkaar als magneten aantrekken zodat er overal groepjes ontstaan van mensen die hun eigen specifieke energieveld hebben. Dit vormt uiteraard een prachtige gelegenheid elkaar te steunen, informatie uit te wisselen en tot grotere spirituele ontwikkeling te komen, zowel individueel als collectief. In het licht van deze ontwikkelingen zou het zelfs denkbaar zijn wat sommigen beweren, dat de tijd nadert waarin veel mensen onder ons onzichtbaar worden.

Vertrouwen

De spiegel die ons voor wordt gehouden door andere mensen en de maatschappij is een weg die we lange tijd hebben bewandeld. Nu echter, onder druk van de individuele veranderingen en mondiale omwentelingen, worden we steeds vaker langs de kortere weg met ons zelf geconfronteerd, rechtstreeks met ons geweten en innerlijke wezen. De collectieve bewustzijnsverhoging is een feit in wording!

Uiteindelijk zal blijken dat we helemaal niemand nodig hebben om ons zelf te zijn. Daar waar de mens zich zelf vindt, worden een aantal instituten en instellingen volslagen overbodig, omdat zij dan geen enkel bestaansrecht meer zullen hebben. Als we meester zijn van ons verstand en slaaf van ons geweten ontstaat een perfecte balans, op basis waarvan we ons ego kunnen ontstijgen en objectief over anderen en onszelf kunnen oordelen.

In het domein van onze eigen geest vinden we alle antwoorden die nodig zijn voor onze persoonlijke existentie en om verder te komen op het pad wat we op dit moment bewandelen. Onze persoonlijke levenssfeer is in eerste en in laatste instantie enkel afhankelijk van de band die wij met ons 'Zelf' onderhouden. Intentie en het vertrouwen in ons eigen Hoger Zelf, is de sleutel tot besef van eeuwig leven, in welke vorm en waar dan ook.

 
 

En hierbij is het absoluut niet meer van belang of het gat in de polen nu wel of niet bestaat
en of de aliëns zich al dan niet bemoeien met onze persoonlijke weg!


Terug naar vorige pagina