De 'Derde Boodschap' van Fatima

Linsky

 

 
 

{ Van dit 'uittreksel uit 'Fatima' is bekend, dat 't op 15 okt. 1963 in het tijdschrift 'Neues Europa' te Stuttgart verscheen. Een artikel van Louis Emrich.. Hoewel er natuurlijk aan vervalsing en bedrog werd gedacht, sprak het Vaticaan dit bericht niet tegen. Op 15-10-1978 publiceerde Monseigneur Corrado Balducci, de prelaat van de missie-congregatie, zelfs een uittreksel van het artikel in de Osservatore della Domenica. Volledigheidshalve moet hier ook worden vermeld dat sommigen veronderstellen, dat de onderhavige tekst afkomstig is uit de zogenaaamde 'La Salette' boodschap, een soortgelijke ervaring van twee herderinnetjes in zuid-Frankrijk anno 1846.}

Na een zestal verschijningen openbaarde de Moeder Gods op 13 oktober 1917 aan Lucia een bijzondere boodschap die in de geschiedenis van Fatima als "Derde Boodschap" is ingegaan. Deze boodschap van de Moeder Gods is op 20 april 1953 aan de Portugese bisschop van Leira voorgelegd nadat de kerkelijke overheid verzekerd had, dat bij het onderzoek van de Boodschappen van Fatima, tussen 1917 en 1953 ingesteld, zich niets voorgedaan heeft dat in strijd met de waarheid was.

Evenals Paus Pius XII en Johannes XXIII was ook Paulus VI diep geschokt door de inhoud van de derde Boodschap van Fatima, zodat laatstgenoemde Paus tot de overtuiging kwam dat dit opzienbarende document tot nader order staatsgeheim van het Vaticaan moest blijven. Intussen zocht Paulus VI naar de oplossing die het mogelijk moest maken tenminste bepaalde gedeelten van de derde Boodschap in de openbaarheid te brengen. Een uittreksel werd destijds ter beschikking gesteld aan President Kennedy, minister-president McMillan en minister-president Chroestjef. Het geschrift heeft een rol gespeeld bij het atoomstopverdrag en bij de ondertekening van de Engels-Amerikaans-Russische overeenkomst.

Begin - - - - UITTREKSEL VAN DE DERDE BOODSCHAP VAN FATIMA

Over de gehele mensheid zal een grote kastijding komen; niet vandaag of morgen, maar in de tweede helft van de twintigste eeuw. Wat ik reeds in La Salette aan de kinderen Melanie en Maximin gezegd heb, herhaal ik nu tegenover U.

De mensheid heeft misdaan en het geschenk dat haar gegeven werd met voeten getreden. Nergens meer heerst er orde. Zelfs op de hoogste posten regeert Satan en bepaalt de gang van zaken. Hij zal kans zien zelfs in de hoogste kringen van de kerk binnen te dringen. Het zal hem lukken de geesten van grote mannen der wetenschap in verwarring te brengen; de wapens uit te vinden waarmee men de helft van de gehele mensheid in enkele ogenblikken kan vernietigen. Hij (De Satan) zal de machtigen der volken in zijn ban slaan en hen ertoe brengen op grote schaal deze wapens te maken.

Wanneer de mensheid er zich niet tegen verzet, zal ik gedwongen zijn de arm van Mijn Zoon, Jezus Christus, neer te laten komen: als de hogere regionen van wereld en kerk hem in handen vallen (d.i. de duivel) zal ik het doen en zal ik God de Vader vragen het strafgerecht over de mensen te voltrekken indien de leiders van de wereld en kerk zich niet in de armen van mijn Zoon werpen. En zie, God zal de mensheid straffen nog harder en nog zwaarder dan Hij haar door de zondvloed gekastijd heeft. De groten en de machtigen zullen daarbij even goed te gronde gaan als de kleinen en de zwakken.

Ook voor de Kerk komt een tijd van de zwaarste beproevingen. Kardinalen zullen tegen kardinalen en bisschoppen tegen bisschoppen opstaan. Satan verschijnt midden onder hen en ook in Rome zullen grote veranderingen komen. Wat traag is valt, en wat valt zal niet tegengehouden worden.

De wereld zal in verslagenheid raken. De grote oorlog zal vallen in de tweede helft van de twintigste eeuw. Vuur en rook zullen dan van de hemel vallen, de wateren van de oceanen zullen verdampen en schuim zal tegen de hemel spatten. Alles wat rechtop staat zal omver geworpen worden en miljoenen mensen zullen degene die dood zijn benijden. Rampen, waar men ook kijkt en ellende over de gehele wereld, ondergang in alle landen. Miljoenen mensen zullen van uur tot uur omkomen.

Zie, de tijd komt steeds dichterbij, de afgrond wordt steeds groter en er is geen redding. De goeden zullen met de slechten sterven en de groten met de kleinen, de kerkvorsten met hun gelovigen, de heersers van de wereld met hun volken. Overal zal de dood regeren. Door dwalende mensen word Satan naar zijn triomf gevoerd. Het zal een tijd zijn die door geen koning of keizer verwacht wordt en toch zal hij moeten komen.

Later echter, zullen de overlevenden weer om God en Zijn heerlijkheid roepen en God weer dienen zoals weleer, toen de wereld nog niet zo verdorven was. Ik roep alle ware navolgers van Mijn Zoon Jezus Christus op, alle ware christenen en de apostelen van de laatste tijden. De tijd der tijden komt en het einde van allen wanneer de mensheid zich niet bekeert en deze bekering niet bovenaan begint, bij de heersers van de wereld en van de Kerk. Maar wee, wee als deze bekering niet komt en alles blijft zoals het is, ja wanneer alles nog erger wordt. Ga, mijn kind en verkondig dit. Ik zal je daarbij met mijn hulp ter zijde staan.

 

Boodschap van Zuster Lucia meegedeeld door P. August Fürtes. (gepubliceerd in "Messengero del Cuora Maria) september 1961.

Ik breng U een uiterst gewichtige tijding uit Fatima. De Heilige Vader heeft mij toegestaan Lucia te bezoeken.

Zij ontving mij vol droefheid, zij was mager geworden en zeer bedroefd. Toen zij mij zag, zei ze tegen me: "Pater, de Madonna is erg ontevreden omdat men zich om Haar boodschap van het jaar 1917 niet heeft bekommerd. De goeden noch de slechten geven er gehoor aan: de goeden gaan hun weg zonder zich zorgen te maken en volgen de hemelse voorschriften niet na.

De bozen gaan verder op de brede weg van het verderf en bekommeren zich in het geheel niet om de straffen die hen bedreigen. Geloof mij, de Heer zal de wereld heel spoedig straffen; de straf is op komst en zij komt heel gauw. Stel U de grootste kastijdingen voor. Hoeveel zielen zullen er in de hel terecht komen en dat zal gebeuren, wanneer men niet bidt en geen boete doet. Daarom is de Madonna bedroefd. Zeg aan allen, dat de Moeder Gods het mij dikwijls gezegd heeft. Vele naties zullen van het aangezicht van de Aarde verdwijnen; Rusland zal de gesel zijn die God heeft uitgezocht om de mensheid te straffen, wanneer wij met onze gebeden en sacramenten niet de genade van de bekering verkrijgen.

Zeg dat de duivel de beslissende slag tegen de Moeder Gods begint, want datgene wat het Onbevlekte Hart van Maria en het Hart van Jezus bedroefd is: het verloren gaan van de zielen van religieuzen en priesters. Hij weet, dat de kloosterlingen en de priesters wanneer zij hun verheven roeping opgeven, vele zielen naar de hel zullen voeren.

Wij zijn in staat de straf van de hemel uit te stellen; wij hebben twee uitstekende middelen tot onze beschikking, gebed en offer. De duivel onderneemt alles om ons te verstrooien en de zin tot bidden te ontnemen. Wij zullen allen elkaar redden of te gronde richten. Daarom moet men de mensen zeggen dat zij niet mogen wachten tot de Paus of de bisschoppen, pastoors of generale oversten een oproep tot boete afkondigen. Het is tijd dat ieder op eigen initiatief volgens de aanwijzingen van de Moeder Gods vrome werken doet en zijn leven verandert.

Satan wil zich meester maken van de toegewijde zielen en tracht ze tot verderf te voeren om de andere zielen tot definitieve boetvaardigheid te verleiden. Hij gebruikt heel zijn sluwheid en tracht zelfs in te fluisteren het kloosterleven op te geven. Daaruit volgt onvruchtbaarheid voor het innerlijk leven en onverschilligheid bij de wereldse mensen met betrekking tot het afzien van genoegens en hun totale overgave aan God.

De Moeder Gods heeft uitdrukkelijk gezegd dat wij dichter bij het einde der tijden komen. Ook verzekerde Zij mij dat de Satan de eindstrijd is begonnen, waaruit een van beiden zegevierend, respectievelijke verslagen, te voorschijn zal komen. Ofwel we houden het met God ofwel met Satan. Op een andere keer heeft Zij herhaald, dat de laatste middelen, die aan de wereld gegeven zijn, de rozenkrans en de verering van het Onbevlekte Hart van Maria zijn.

De laatste middelen, dat betekent, dat er geen andere meer zijn. En tenslotte zei ze mij nog, dat Zij ons, nadat alle middelen uitgeput zijn, met huivering het laatste anker tot redding geeft, dat de Heilige Maagd zelf is, door het grote wonder van Garabandal, de tekenen van hun tranen, de boodschap aan verschillende profeten in de gehele wereld. Als wij niet luisteren en verder doorgaan met zondigen zullen wij geen vergeving meer krijgen.

'Pater', zei Lucia tegen mij, 'het is dringend noodzakelijk dat wij ons bewust worden van de verschrikkelijke werkelijkheid. Wij willen de zielen niet met angst vervullen, maar slechts dringend hun van de werkelijkheid bewust maken.'

'Help, Maria, het is tijd. Help Moeder van Barmhartigheid!'

 

 
 

Links naar gerelateerde sites:

Voor alle Maria-verschijningen over de hele wereld en van alle tijden:

http://www.marypages.com/mainframe.html

http://www.groene.nl/2000/0033/rz_fatima.html

http://www.derde-geheim-fatima.nl/

http://www.bedevaartweb.com/vernl.htm

De voorspellingen van de profeet Malachias


Terug naar de vorige pagina