DOEL DER REIS

H.T. de Kroon

 
 
Traditie getrouw zijn er tijdens eeuwwisselingen een groot aantal voorspellingen en prognoses t.a.v. onze persoonlijke toekomst en die van de wereld in het algemeen. Echter heel bijzonder wordt het nu naderende eeuw-eind, wat een extra dimensie verschaft aan de existentie van de huidige generaties. Positieve en negatieve berichtgevingen houden een groot aantal van ons weer geruime tijd in de ban. Met wat mazzel kunnen we ons een poosje verheugen op goede vooruitzichten, waarbij we heel graag willen geloven dat deze gerealiseerd zullen worden.

Vaak ook zijn we zeer content met een gunstige karakterbeschrijving, die ons echter in het algemeen niet méér voorhoud, dan de persoon die we eigenlijk zouden moeten zijn. Daarentegen proberen we onder ongewenste gebeurtenissen uit te komen, of toch op z'n minst te vergeten, (vooral als het ons persoonlijk betreft.) waarbij we de negatief uitgevallen karakterschets voor een vergeeflijke misstap van de betreffende astroloog beschouwen.

Kortom, we zullen ons de komende maanden weer naar hartelust kunnen weiden aan futuristische beschouwingen en fantastische voornemens. Toch zullen al die prognoses, voorspellingen en alle beste wensen de wereld als zodanig niet veranderen.

Nu niet en nooit!

Al duizenden jaren staren wij ons blind op dergelijke ideeën, die als ze onverhoopt ook nog inderdaad uitkomen, ons nog dieper overtuigen van de onontkoombare noodlottige en deterministische aard van het leven in het algemeen en onze persoonlijke existentie in het bijzonder. Afgezien van het feit of de voorziene gebeurtenissen zich al dan niet voordoen, aan ons lot, lijken we niet te kunnen ontsnappen!

Naar aanleiding van de enorme invloed die sommige voorspellingen op een aantal mensen heeft, zouden we misschien de wenselijkheid van dergelijke uitspraken eens moeten overwegen. Feitelijk zet geen enkele profetische stelling zoden aan de dijk, om de doodsimpele reden dat er geen garantiebewijs bij verstrekt wordt. Het kan vriezen, maar ook dooien!

Als de uitspraak niet bindend is of op z'n minst aan zekerheid grenzend, laten we zeggen 99,9%, wat schieten we er dan mee op? De ene helderziende zegt dat we doodongelukkig worden, terwijl de andere exact het tegenover gestelde beweert. Dit verschil in uitspraken, vormt op zich ook al zo'n probleem.

Wie moeten we nu geloven? Sta ik me daar onder barre omstandigheden maanden lang 's nachts te wachten, verheugd maar vol ongeduld, op de beloofde massale landingen van de ufo's, totdat ik er achter kom dat een andere helderziende heeft verkondigd dat ze helemaal niet komen!

Een officieel verbod van staatswege m.b.t. voorspellingen gaat mij net iets te ver, maar misschien is een openbare bekendmaking ter afkeuring, op basis van persoonlijke ethiek en terwille van mijn persoonlijke constitutie en de geestelijke volksgezondheid in het algemeen, wel op zijn plaats.

Zelfvervulling

Feitelijk benadrukken voorspellingen enkel de mogelijkheid tot vervulling van een aantal waarschijnlijkheden, die als we helder van geest en eerlijk waren, zelf ook hadden kunnen bedenken. Het voor- en het nadeel van dergelijke uitspraken is dat zij doordat ze uitgesproken worden, iets naar boven haalt wat vaak diep in ons onderbewuste al bekend was.

Dat kan echter zowel een positieve als een negatieve uitwerking hebben op het gedrag van veel mensen, vooral wanneer er sprake is van een gebrek aan inzicht, kennis en zelfvertrouwen waardoor de voorspellingen een zelf-vervullend karakter zullen krijgen. Het maakt niet uit of het handelt om grote belangrijke zaken of gewone banale dagelijkse futiliteiten. De waarschuwing, "Val nou niet!" leid er in de veel gevallen (bij mij althans) toe, dat 't juist gebeurd. Terwijl de periodieke astrologische ontboezemingen ook al niet erg veel bijdragen aan een tevreden en evenwichtig verblijf op deze aardkloot.

Het mag duidelijk zijn dat afhankelijk van iemands instelling bepaald wordt, welke uitspraak de meeste invloed zal uitoefenen en dat daarmee al een aanzet gegeven is tot de zelfvervulling van de profetie! Het is nu eenmaal in de aard van de mens om, desnoods onbewust, naar dat toe te werken wat hij verwacht, zich niet realiserend dat hij zelf de determinerende factor is, vaak gevoed door puur conformisme!

Wat dat betreft is er eigenlijk heel weinig hoop voor de mensheid, gezien het feit dat ze zelfs in het meest spirituele geval, gelovend in God, incarnatie en karma, bereid is tot in alle eeuwigheid zo verder te gaan met een fatalisme, wat aan het ongelooflijke grenst en wat naar mijn gevoel nergens in 't universum voorkomt, behalve natuurlijk op de aarde en omstreken. Een en ander strekt mij dan ook tot de overtuiging dat de aardse sfeer, de functie vervult van tuchtschool voor moeilijk opvoedbare zielen. ( waarbij ik mij niet geheel en al aan de indruk kan onttrekken dat zulks m.b.t. mijn eigen persoon een volstrekt hopeloze zaak betreft.)

Steeds opnieuw worden er data verstrekt of perioden aangegeven, op basis van tijdstip en bepaalde algemene ontwikkelingen, alsmede een aantal bijzondere condities, die ons de lang verwachtte alles omvattende omwentelingen moeten brengen. Inspelend op een diep geworteld verlangen naar een nieuwe wereld met nieuwe mensen, hoewel het in het algemeen nogal vaag blijft, wat onder die ander wereld verondersteld moet worden, nog afgezien van wat we eigenlijk van die andere mensen verwachten.

Hoe ziet die nieuwe aarde er uit? .......... Wat is een nieuwe mens?

Om daar een antwoord op te vinden, zullen we eerst onze huidige leefwijze en overtuigingen eens onder de loep moeten nemen en tot analyse overgaan. Goed beschouwd wordt een van de ergste problemen gevormd door een conformistische aard. Al sinds het ontstaan van de mensheid heeft zij voor zich laten denken, waarbij we in het midden zullen laten of de oorzaak gelegen is in geestelijke arremoede, mentale luiheid of het ontbreken van elke vorm van zelfvertrouwen.

In ieder geval is de schaapachtige kuddementaliteit die vaak door hele volksstammen wordt geprofileerd het gevolg van een dikwijls misplaats vertrouwen in de opvatting, dat wat de meesten doen, ook goed is. Met deze houding wordt de verantwoordelijkheid voor wat wij moeten geloven en mogen weten natuurlijk op subtiele en algemeen aanvaarde wijze verlegd naar personen die door hun zelfverzekerde charisma en profilering de macht naar zich toe weten te trekken en daarmee de zin-geving van ons persoonlijke en algemene bestaan invullen.

Door de eeuwen heen is dit gegeven steeds heel goed begrepen door hen, die zich hebben opgeworpen als politieke, maatschappelijke en geestelijke leiders. Zoals Nero zei: "Geef het volk brood en spelen." Nu kunnen we de schuld natuurlijk wel op Nero en zijn volgelingen schuiven, maar is het niet reëler om de hand in eigen boezem te steken... de verantwoordelijkheid voor het leven in eigen hand te nemen?

Gevangenen van ons zelf

Ter illustratie volgt hier een mooi en treffend voorbeeld van hoe wij de gevangenen zijn van onze eigen aard; In de droge, dorre woestijn gebieden leven volkeren die een geniale methode hebben ontwikkeld om de verborgen waterreservoirs op te sporen. Ze binden een fles of iets anders van dien aard, met 'n smalle hals of gat, gevuld met zoetigheid, aan een boom. Daarna hoeven zij maar even te wachten, tot er een aapje komt wat de lekkernij ontdekt en zijn kluifje in de pot steekt om zich meester te maken van de inhoud. Op dat moment kunnen zij het beestje gewoonweg pakken! Waarom? Wel om de simpele reden, dat het niet bij het beestje op komt om los te laten! Zolang hij de buit vasthoudt is zijn vuist te groot om uit de hals te ontsnappen..

Maar zelfs de dreigende gevangenschap weerhoud het aapje er niet van om zijn eenmaal gevonden lekkernij los te laten. Het vervolg is dat de autochtonen het diertje veel ontzettend zoute zaken toe dienen, waardoor een ontzettende dorst wordt veroorzaakt. Daarna laten ze het beestje los en hoeven hem maar te volgen, want die gaat als de weerlicht op de dichtstbijzijnde drinkplaats af. Het mag duidelijk zijn dat het aapje, om zijn vrijheid te behouden, enkel los hoeft laten!

Is de moraal van dit verhaal niet op bijna ieder van ons van toepassing?

Voorgeprogrammeerd

Na een terugblik, resumé en eerlijk oordeel m.b.t. ons eigen relatief kortstondige bestaan kunnen we rustig de conclusie trekken dat ons onontkoombaar noodlot niet te wijten is aan een onverzoenlijke God, een bestraffende natuur of pure willekeur van 't lot, maar heel vaak veroorzaakt wordt door onze opstelling en handelen in dit en zeer waarschijnlijk heel veel andere levens. Als er al een wet is, dan is dit de karmische wet en zij is rechtvaardig! Al is het maar omdat ze ons meet met dezelfde maatstok als die we voor anderen gebruiken.

Hiermee komen we dan ook meteen bij de werkelijke oorzaken van het al dan niet uitkomen van voorspellingen c.q. profetieën. Het patroon van ons bestaan wordt enkel geweven door, onze eigen ideeën, overtuigingen, gedachten, intenties, emoties en onze eigen reacties daarop. Veelal reageren we op een perfect geconditioneerde wijze omdat we middels materie, maatschappij, alsmede door anderen en ons zelf als zodanig geprogrammeerd zijn! Zelfs de reactie op voorspellingen is voor veel mensen voorgeprogrammeerd!

Essentie van een diepere werkelijkheid

Resumerende vraag ik mij dus in gerede nogmaals af, wat de zin en het voordeel is van voorspellingen doen, wanneer zij niet met een waarschijnlijkheid van toch op zijn minst 99,9% uitkomen, waarbij de mening onder alle voorspellers natuurlijk ook nog onverdeeld dient te zijn. Misschien wordt het tijd dat we ons eens af gaan vragen of het hoe en waarom, niet méér onze aandacht verdiend, dan de inhoud van dergelijke uitspraken.

Zoals de wonderen door bijv. Christus en Sai Baba, niet meer dan concessies zijn aan een ongelovig volk en leuke aangename effecten sorteren, maar in essentie eigenlijk bedoeld zijn, om ons te wijzen op een dieper liggende werkelijkheid! Een werkelijkheid die de bron van ons ontstaan en vorming van alle ervaring insluit en ontsluit! Alsmede alle Hogere Natuurwetten die met de juiste instelling begrepen en gehanteerd kunnen worden, ten dienste van anderen en ons zelf en het gehele universum, met inbegrip van alle eventuele nog te ontdekken sferen, dimensies en paralel-universa.

Geen enkele profetie of voorspelling is bindend van karakter! Zij wijzen slechts op meerdere waarschijnlijke mogelijkheden, die wanneer de condities daar voor aanwezig zijn, met grote waarschijnlijkheid plaats zouden kunnen vinden. De codes, zoals ontdekt in de Bijbel, ondersteunen deze stelling. Zij geeft niet alleen inzicht in onze 'werkelijkheid' maar tevens wat er gebeurt zou zijn indien we een andere weg waren gegaan!

Aan ons grootste goed, de vrije wil en keuze moet juist nu, in deze bijzondere tijd worden geappelleerd. Wij moeten een beroep doen op ons eigen gezonde verstand en intuïtie, wetende dat onze wortels door vele dimensies, tot in diepe sferen reiken. Nooit twijfelend aan ons hoger Zelf, wat in Liefde de wegen voor ons baant, maar de keuze laat aan ons ego.

Als we een andere weg gaan, komen we ook ergens anders uit.

Dan hebben we een nieuwe mens! ....... En een nieuwe aarde!

***

De mens... in zijn schip
Varend in de mist.
Zoekend naar zijn doel.
Strijdend...zonder dat hij wist!
Bij weten van te voren...
Heeft de strijd geen zin.
Zonder echte pijn en diep gevoel,
is er geen gewin.
Speurtocht door de nevelen en in de mist,
Ontwikkeld het vermogen van 't gevoel,
om blindelings te varen...op 't echte DOEL.

*********