De Europese grondwet

De geplande Europese grondwet heeft desastreuze gevolgen voor de bevolking. Na het referendum over deze ‘grondwet’ denken de meeste Nederlanders dat deze er daadwerkelijk niet gaat komen. In principe zouden onze volksvertegenwoordigers en andere politici de uitslag van het referendum moeten respecteren; we leven immers in een ‘democratisch’ Nederland! Niets is minder waar. Onze politici trekken zich niets aan van de uitslag of van de bevolking in Nederland. Geheel voorbijgaand aan de wensen van het volk, kan men in de pers geregeld lezen dat de Nederlandse politici druk bezig zijn over de vraag hoe het verder moet met de Europese grondwet. Zij zoeken koortsachtig naar een oplossing, want de druk van boven wordt steeds zwaarder. Hun opdracht is het namelijk de grondwet koste wat kost door te voeren. De kwestie rond de Europese grondwet moet binnen uiterlijk twee jaar zijn geregeld.

De grondwet bevordert totalitarisme in plaats van een eerlijke democratie en individuele vrijheid. Een grondwet die waarlijk democratisch is, beschermt tegen het ontstaan van een dictatuur: enerzijds dankzij het feit dat machten gescheiden zijn en anderzijds dankzij het toezicht op die machten, welke niet in de handen dient te zijn van diegenen die de machten uitoefenen. Daarentegen bepaalt de Europese grondwet dat de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht allen in dezelfde handen zijn! Dit systeem kan alleen betiteld worden als een open dictatuur.

De Europese grondwet organiseert de zaken zodanig dat er een parlement is zonder macht (het heeft enkel raadplegende functies en zeer beperkte mogelijkheden om rechtstreeks in te grijpen) dat het moet opnemen tegen uitvoerende machtsorganen die wél alle macht en bevoegdheden hebben. De wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht zijn allen in dezelfde handen! Zij hebben niet alleen de exclusiviteit m.b.t. het nemen van initiatieven voor het maken van wetten, maar kunnen tevens zelf beslissen of die wetten naar behoren worden nageleefd, en desgewenst straffen opleggen.
De Europese grondwet bepaalt dat alle macht in handen is van de Raad van ministers en de Europese Commissie. Daarenboven zijn er diverse organisaties die sleutelposities hebben, maar waarvoor enkel personen werken die niet door de bevolking zijn gekozen, zoals het geval is voor de Centrale Europese Bank en het Europese Hof van Justitie.

Het zal voor de bevolking extreem moeilijk zijn zich te organiseren om genomen beslissingen tegen te gaan. In deel II, Handvest van de Grondrechten, vinden we voor elk artikel een titel die een grandioze rechtvaardigheid lijkt te beloven, maar deze wordt in de regel onmiddellijk in het tegendeel omgezet d.m.v. aanvullende opmerkingen van de Slotakte, of anders door middel van zogenaamde dienstenrichtlijnen. Deze vormen een essentieel onderdeel van de nieuwe wetgeving. In de artikelen van het verdrag zelf wordt nooit direct gerefereerd aan de teksten van de Slotakte, en over de dienstenrichtlijnen wordt geheel niet gesproken! Door in de hoofdtekst van het verdrag talloze belangrijke aspecten niet te bespreken, details weg te laten en geen verwijzingen te geven naar de dienstenrichtlijnen, heeft men de mogelijkheid gegeven voor misbruik en manipulatie, onderwijl de schijn ophoudend dat het om een rechtvaardige tekst gaat. 

De Europese grondwet ondermijnt elke wetgeving op het gebied van sociale solidariteit en dat van het sociale recht en arbeidsrecht, zoals die bestaat in de landen van de EU. Terwijl enerzijds grote bedrijven een wettelijk instrument wordt gegeven dat hen grote vrijheden toestaat, ziet anderzijds het individu zich talloze rechten ontzegd. Bijvoorbeeld het recht te staken of te demonstreren. Dit verdrag maakt een dictatuur van de grote bedrijven en het grote kapitaal mogelijk.

Andere belangrijke onderdelen van het verdrag zijn:

  • In de Slotakte (Titel I, artikel 2, nummer 3) wordt expliciet toestemming gegeven de doodstraf toe te passen in uitzonderlijke situaties, o.a. teneinde een oproer of opstand te onderdrukken. Dit betekent dat er zal mogen worden geschoten op demonstranten, zonder dat in het verdrag bepaald is dat handelen uit noodweer daarbij een vereiste is. Zie uitspraken in de pers van Geert Wilders op 30 mei jl. SCHIETEN MET SCHERP OP DEMONSTRANTEN. (Denk aan wat zal kunnen gebeuren tijdens demonstraties zoals die van Genua, het verdrag van Amsterdam, etc...) Diezelfde Slotakte (Titel II, artikel 6) maakt het mogelijk talloze personen in hechtenis te zetten, zoals minderjarigen of personen die men geestesziek acht.
  • Bovendien staat de grondwet toe dat men mensen negen maanden lang vast mag houden, in voorlopige hechtenis, zonder aanklacht of bewezen criminele daad.
  • Een ander voorbeeld van een grondrecht dat dankzij dit verdrag wordt weggenomen, is dat van De vrijheid van meningsuiting en van informatie (artikel II-71), door middel van wat bepaald wordt in de Slot-akte (Titel II, artikel 11, toelichting).
  • De Europese grondwet verplicht de regeringen van de lidstaten enkel leningen af te sluiten bij particuliere banken, uiteraard tegen woekerrentes die betaald worden door de burgers.
  • Het resultaat van de artikelen III-209 en artikel III-210 (nummer 2, paragraaf b) zal zijn, dat het minimumloon steeds lager zal worden.
  • Met artikel II-94, de Slotakte (Titel IV, artikel 34, uitleg), en artikel III-209, vrijwaart de EU zich van enige verplichtingen op het gebied van sociale hulp. Ondanks artikel II-91 zal het dankzij de dienstenrichtlijn 93/104 uit 1993 of nieuwe versies ervan mogelijk zijn om werknemers veel langer te doen werken, tot aan maar liefst 65 uur en zelfs meer.
  • Ondanks artikel II-92, met de titel “Het verbod van kinderarbeid en de bescherming van jongeren op het werk”,  wordt door middel van de Slotakte (Titel IV, artikel 32, toelichting) en de dienstenrichtlijn 94/33 in werkelijkheid het recht gegeven kinderen van 13 jaar en ouder te werk te stellen, en onder bepaalde voorwaarden ook jongere kinderen. 
  • Artikel 1-11, paragraaf 3, bepaalt dat de EU-regering kan optreden als ze vindt dat het handelen van een lidstaat niet voldoende is. Dit wil tevens zeggen dat de EU-regering de mogelijkheid heeft om in te grijpen op welk gebied dan ook.

 

Er zijn beslist ook enkele positieve zaken te vinden in dit grondwetverdrag, maar jammer genoeg dienen die in de meeste gevallen vooral om de hoofdzaak te camoufleren: het is een feit dat dit verdrag een dictatuur van de grote bedrijven en het grote kapitaal mogelijk maakt en dat, ook al wordt dit verdrag door menigeen ‘liberaal’ genoemd, het zwaar de draak steekt met de rechten en vrijheden van de individuele burger.

Men dient er echter rekening mee te houden dat deze geplande Europese grondwet, die zo massaal door de Fransen en Nederlanders eerder is weggestemd, ons desalniettemin binnenkort zal worden opgedrongen!

 
 

Zie ook; These Boots Are Gonna Walk All Over You

Terug